Let’s travel together.
مرور رده

قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه‌ های اجرایی

نظام فنی و اجرایی کشور

نظام فنی و اجرایی کشور (تصویبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران) سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور هیئت ‏وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۲۹۳/۱۰۱ مورخ
ادامه مطلب ...