قانون ثبت اسناد و املاک مواد مخصوصه ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكفل است دریافت دارد مشروط...
معنی لغات حقوقی ( و )   واحد آموزشي : واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي فعاليت انجمن‌هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران) واحد اداري : واحد...
معنی لغات حقوقی ( ه )   هزينه‌هاي قابل قبول : هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مواد اين فصل مقرر مي‌گردد عبارت است از هزينه‌هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و...
معنی لغات حقوقی ( ن ) ناشر اوراق مشاركت : دستگاه دولتي يا غيردولتي است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران) نان...
ماده معدني : هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)   مازاد برگشتي : مبلغي...
معنی لغات حقوقی ( ل ) لابراتوار دندان : لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) به واحدي اطلاق مي‌شود كه در آن جا بنا به درخواست اشخاص ذي‌صلاح قانوني در امر دندانپزشكي و در حدود صلاحيتشان انواع پروتزهاي دنداني (دندان‌هاي مصنوعي جايگزين...
معنی لغات حقوقی ( گ )   گارد صنعت نفت : براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل مي‌شود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات...
معنی لغات حقوقی ( ک ) كابوتاژ : كابوتاژ عبارت از حمل كالا از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي است و كالايي كه از لحاظ نزديكي راه يا رعايت صرفه تجارتي از يك...
معنی لغات حقوقی ( ق )   قاب خمشي : قابي است كه در آن رفتار اعضا و اتصالات عمدتاً خمشي باشد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)   قاب مهاربندي‌شده : سيستمي به شكل خرپاي...
معنی لغات حقوقی ( ف )   فاضلاب : عبارت است از هر نوع ماده مايع زايد حاصله از فعاليت‌‌هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه...
معنی لغات حقوقی ( غ )   غايب : غايب وضع پرسنلي است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. (ماده 104 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)   غايب مفقودالاثر : غايب مفقودالاثركسي است كه  از  غيبت...
معنی لغات حقوقی ( ع )   عاريه : عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند....
معنی لغات حقوقی ( ط )   طبقه شغلي : عبارت از يك يا چند شغل سازماني است كه از نظر مسئوليت و دشواري كار با يكديگر مشابه باشند و در نظام ارزشگذاري در يك طبقه قرار بگيرد. (بند چ ماده...
معنی لغات حقوقی ( ض )   ضابطين دادگستري : ضابطين دادگستري : ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و...
معنی لغات حقوقی ( ص ) صاحبان حرف و مشاغل آزاد : به كليه اشخاصي اطلاق مي‌شود كه از نظر مقررات و قوانين خويش‌فرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)   صاحبان فرض :...