Let’s travel together.

هزینه تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری طبق قوانین ، می تواند به دعاوی افراد علیه دولت رسیدگی کرده و حکم صادر نماید . حکم صادر شده توسط دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در این دیوان خواهد بود که به همین منظور ، متقاضی تجدید نظر باید هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری را بپردازد .

در صورتی که اشخاص قصد شکایت علیه اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی یا ماموران این واحدها را داشته باشند ، باید در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند ؛ چرا که صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر اعمال و تصمیمات اداری دولت است .

البته احکامی که در دیوان عدالت اداری صادر می شود ، قابلیت تجدید نظر خواهی را نیز خواهند داشت که تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد . البته طرح شکایت تجدید نظر در دیوان عدالت اداری منوط به ارائه دادخواست به دیوان و پرداخت هزینه های مربوط به آن می باشد . به همین مناسبت در این مقاله قصد داریم به بررسی هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری بپردازیم و مبلغ آن را مورد بررسی قرار بدهیم .

تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
بر اساس قانون دیوان عدالت اداری تمامی احکامی که در شعب بدوی یا نخستین دیوان عدالت اداری صادر می شوند ، قابلیت تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری را خواهند داشت . در این صورت ، شخص ذی نفع می تواند با ارائه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، رسیدگی مجدد به حکم صادر شده را تقاضا نماید .

نکته مهمی که در رابطه با تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری وجود دارد آن است که بر اساس ماده 65 قانون دیوان ، مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز می باشد و اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند نیز ظرف مهلت دو ماه امکان تجدید نظر خواهی از حکم دیوان را خواهند داشت و اگر در خارج از مهلت ذکر شده تجدیدنظرخواهی صورت گیرد ، شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر خواهد کرد .

هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
در قسمت قبل برخی از مهم ترین احکامی که در رابطه با تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است را مورد اشاره قرار دادیم ؛ با این وجود یکی از مهم ترین مباحثی که در رابطه با تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری وجود دارد ، هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است .

به این معنا که اگر شخصی قصد داشته باشد از حکمی که در دیوان عدالت اداری صادر شده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست تجدید نظر ارائه نماید ، باید چه مقدار هزینه برای تجدید نظر خواهی از حکم بپردازد ؟

برای پاسخ به این سوال ، باید گفت در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری ، هزینه و نرخ تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس این ماده ، ” هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان ، یکصد هزار ریال ( 100/000 ) و در شعب تجدید نظر دویست هزار ریال ( 200/000 ) است ” .

البته به موجب تبصره همین ماده ، مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می باشد .

لذا از آن جهت که قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 می باشد ، مبلغ تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری همچون هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری تعدیل و افزایش یافته است . بر اساس آخرین افزایش قیمتی که در هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری داده شده است ، این هزینه به مبلغ ( 400/000 ) چهارصد هزار ریال افزایش یافته است .

سوالات متداول

1- تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری به چه صورتی امکان پذیر است ؟
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد که این موضوع به تفصیل در مقاله مورد اشاره قرار گرفته است .

2- آیا برای تجدید نظر خواهی کردن از احکام دیوان عدالت اداری باید هزینه تجدید نظر پرداخت کرد ؟
بر اساس قانون دیوان ، تجدید نظر خواهی کردن از احکام شعبه بدوی منوط به پرداخت هزینه تجدید نظر است که اطلاعات بیشتر در این زمینه در مقاله مورد اشاره قرار گرفته است .

3- هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری چقدر است ؟
هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان نسبت به قانون دیوان عدالت اداری افزایش داشته است که مبلغ آن ضمن مقاله مورد اشاره قرار گرفته است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.