Let’s travel together.

مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

قواعد مربوط به تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری ضمن مبحث دوم قانون دیوان عدالت اداری یعنی از مواد 65 الی 79 مورد پیش بینی قرار گرفته است و نحوه رسیدگی به تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری و نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی برای دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است . علاوه بر این ، در این قانون تقاضای تجدید نظر خواهی از رای در یک بازه زمانی مشخصی امکان پذیر است که در صورت عدم رعایت این مهلت برای تجدیدنظر خواهی ، دادگاه قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد کرد . به همین مناسبت در این مقاله پس از توضیح تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری ، مهلت و زمان تجدید نظر خواهی از رای در قانون دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده 10 این قانون مشخص شده است که بر اساس آن ، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات از تصمیمات و اقدامات دولت و ماموران دولتی ، رسیدگی به اعتراضات از آراء مراجع شبه قضایی ، رسیدگی به شکایات استخدامی علیه دولت و رسیدگی به اعتراضات از مقررات دولتی را خواهد داشت . بنابراین در صورتی که شخصی نسبت به یکی از موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری اعتراض و دعوایی داشته باشد ، می تواند با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نماید . این تقاضا برای اولین بار در شعب بدوی یا نخستین دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد . اما گاهی آرائی که در شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر می شود ، به گونه صحیح و مطابق با واقعیت نبوده و به همین دلیل شخص ذی نفع حق اعتراض به آن رای را خواهد داشت . در این صورت ، شخص می تواند ضمن ارائه دادخواست تجدید نظر خواهی از رای به دیوان عدالت اداری ، اعتراض خود را اعلام دارد و شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری به درخواست وی رسیدگی کرده ، در صورت احراز موضوع توسط شعبه تجدید نظر ، مجددا به دعوا رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر خواهد شد .

مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
همانگونه که پیش از این بررسی کردیم ، در قانون دیوان عدالت اداری امکان تجدید نظر خواهی از رایی که در مرحله بدوی صادر شده است وجود دارد و به این منظور ، شخصی که تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری را دارد باید ظرف مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر خواهی کند . در ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظرخواهی از رای در دیوان عدالت اداری مشخص شده است که بر اساس این ماده مهلت و زمان تجدید نظر خواهی از رای شعب بدوی در دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رای است و موعد تجدید نظر برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود . به این معنا که زمانی که رای مرحله بدوی دیوان عدالت اداری ابلاغ گردید ، ظرف مهلت بیست روز کاری شخص مقیم ایران می تواند تقاضای تجدید نظر خواهی نماید و در صورتی که مقیم خارج از کشور باشد می تواند در مهلت دو ماهه از رای دیوان عدالت اداری تقاضای تجدید نظر کند . لازم به ذکر است که به موجب قسمت انتهایی ماده 68 قانون دیوان عدالت اداری ، اگر دادخواست تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقرر بیست روزه و دو ماهه به دیوان عدالت اداری تسلیم شده باشد ، شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر می کند . علاوه بر این ، اگر دادخواست تجدید نظر ارائه شده به دیوان عدالت اداری ناقص باشد ، به شخص تجدید نظر خواه مهلت داده می شود تا دادخواست ناقص تجدید نظر را تکمیل کند که مهلت رفع نقص دادخواست نیز ده روز می باشد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.