Let’s travel together.

ماده 92 قانون تامین اجتماعی

به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی‌از اجرای این قانون ۳ نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.