Let’s travel together.

ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم گویای چیست؟ + اطلاعیه‌های جدید

اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1400 و در اجرای ماده 272 ق.م.م اصلاحی در تاریخ 1394/4/31 اینگونه بیان کرده است؛ مجلس شورای اسلامی ایران تمامی صنف های بازرگانی، تولیدی و خدماتی موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات یا سازمان های حسابرسی که عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران هستند، به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر در مدت 3 ماه بعد از انقضای همان اظهارنامه هستند که اگر موارد مقرر در ماده 272 را بجا نیاورند، باید جریمه 20% مالیات متعلقه را بپردازند.

اما مشمولین ماده 272، تغییرات ماده 272 ق.م.م، گزارشات حسابرسی مربوطه و همچنین بخشودگی جرایم و … چه نتیجه را در بر دارند؛ برای اطلاع بیشتر از این موارد و اطلاعیه جدید ماده 272 قانون مالیات مستقیم در این مطلب ما را همراهی کنید.

ماده 272 قانون مالیات مستقیم، مصوبه سال 1394

سازمان امور مالیاتی کشور مطابق یک اطلاعیه اعلام کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند صورت های مالی حسابرسی خود را ارائه کنند، آن هم در 3 گروه که عبارت انداز:

  • شرکت های موضوع بند های (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
  • اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان
  • افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان

ارتباط سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای ماده 272 ق.م.م، مصوبه تاریخ 1394/4/31

سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1394/4/31 در مجلس شورای اسلامی و بنا به ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، تمامی واحدهای بازرگانی، تولیدی و خدماتی را موظف دانست تا به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا حتی موسسات حسابرسی که وابسته به جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، با اظهارنامه های مالیاتی و یا 3 ماه بعد از انقضای ارائه اظهارنامه در صورت انجام ندادن موارد ذکر و مقرر شده در ماده 272 ق.م.م مشمول به پرداخت جریمه هستند که معادل 20% مالیات متعلقه نیز است.

تغییرات ماده 272 ق.م.م

بر طبق بخشنامه 35338/230 در تاریخ 1397/7/10 و نکاتی در رابطه با ماده 272 قانون مالیات مستقیم اصلاح شده در تاریخ 1394/4/31 تغییرات این ماده بر اساس مطالب زیر است:

تمامی دستگاه هایی که بر اساس اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها ربط دارد از قبیل موسسات و بانک ها و موسسات بیمه و در نهایت شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های انتفاعی، بنیاد مستضعفین و بنیاد شهید و سایر نهاد های انقلاب اسلامی و شرکت های تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی و موسساتی که چگونگی مالکیت سرمایه آن ها بنا به قوانین مرتبط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش مراکز اجرایی اداره می‌شوند.

و اما سایر مراکز عمومی که بر طبق اساسنامه و قوانین لازم الاجرا موظف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند.

نکته: مراکز، موسسات و یا شرکت هایی که کلا بیشتر از 50% سرمایه آنها به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم است متعلق به دستگاه های موضوع بند “الف” هستند. همچنین 20% مالیات متعلقه تحت عنوان جریمه عدم رعایت قوانین ذکر شده در زمان مقرر پیش بینی شده است که شرکت های فوق در صورت عدم رعایت مقررات از شروع سال مالی جدید که بعد از تاریخ 1394/1/1 است مشمول به پرداخت جریمه گفته شده هستند.

اطلاعیه جدید ماده 272 قانون مالیات های مستقیم
ماده 272 ق.م.م

ابلاغ بخشنامه شماره 200/95/93 در تاریخ 1395/11/18

در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی که مبنی بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیتشان و به خاطر اطلاعیه سازمان که براساس بخشنامه شماره 200/95/93 در تاریخ 1395/11/18 ابلاغ شده است؛ موظف به رعایت قوانین ماده 272 ق.م.م مصوبه به تاریخ 1394/4/31 به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده گردیده است.

با توجه با مطلب گفته شده برای افراد تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالیشان از تاریخ 1396/1/1 به بعد است. باید بیان کنیم که جریمه مقرر در ماده 272 از افراد مشمول به شرح این بند که سال مالیشان از 1396/1/1 به بعد است، در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در زمان مقرر در ماده 272 بر حسب مقررات قابل مطالبه است. شرکت های موضوع بند “الف” و “د” ماده واحده عبارت انداز:

  • شرکت ها و موسسات موضوع بندهای “الف” و “د” ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی
  • موسسات پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول حسابرسی

1- شرکت های موضوع بند های (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

در توضیح این شرکت ها باید بگوییم که شرکت های پذیرفته شده یا حتی متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و همچنین شرکت های موضوع بند های الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی کشور شامل این مورد هستند. اما نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به اجرای اصلاحیه که در تاریخ 1394/4/31 بود؛ مقررات و قوانین موجود در ماده 272 ق.م.م در ارتباط با افراد که مشمول این بند هستند استارت سال مالیشان  از تاریخ 1394/1/1 قابل اجرا است.

2- اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان

در ارتباط این مورد باید بیان کنیم که مواردی مانند شعبه ها و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون در سال 1376 اجازه ثبت شعبه را گرفتند، موسسات سهامی عام و شرکت های وابسته به آنها و موسسات غیر دولتی و همچنین سازمان ها و نهاد های وابسته به آن ها مشمول این مورد می‌شوند.

3- افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان

بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی مانند موسسات سهامی خاص، موسسات انتفاعی که تجاری نیستند، موسسات تعاونی و اشخاص حقیقی که بنا به قانون مربوطه موظف هستند تا دفاتر عمومی را حفظ کنند، بر اساس آخرین اظهارنامه که باید تسلیم میکردند. جمع کل ناخالص درآمد که شامل فروش و خدمات عملیاتی و غیر عملیاتی هستند بیشتر از 50 میلیارد ریال که در مورد شرکت های پیمانکاری که میزان دریافتی آنها از بابت موضوعات منعقد شده بیشتر از 50 میلیارد ریال و یا جمع دارایی آنها بیشتر از 80 میلیارد ریال باشد، مشمول از مورد هستند.

🔻نکته

مفاد موارد گفته شده در ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان و افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان که استارت سال مالیشان از تاریخ 1396/1/1 به بعد است لازم الرعایه است.

با توجه به مراتب گفته شده در ماده 272 ق.م.م در تاریخ 1394/4/13 و همچنین تکالیف اشخاص گفته شده در موارد فوق در اجرای مقررات مربوطه و اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خودشان باقی هستند.

اطلاعیه جدید ماده 272 قانون مالیات های مستقیم
مشمولین ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

جریمه و بخشودگی جرایم ماده 272

سازمان امور مالیاتی کشور ایران با صدور یک بخشنامه به رفع ابهام از ماده های 53، 81، 103، 138 مکرر و شرط های موجود در بند “ت” ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر؛ استهلاک زیان سنواتی بند 2 ماده 148، کتمان از درآمد که موضوع ماده 156 و 227 و ماده 238 است، جریمه ماده 272 و بخشودگی آن را نیز بیان کردند. اما در ارتباط با جرایم غیر قابل بخشش از نظر دارایی میتوانید به این مطلب مراجعه نمایید.

اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، در مورد اجرای ماده 272 ق.م.م

اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف هستند صورت های مالی حسابرسی شده را ارائه کنند با یک سری تغییرات ریالی برای اشخاص مشمول و برای اجرا در سال 1400 به شرح زیر است:

در اجرای ماده 272 ق.م.م اصلاحی در تاریخ 1394/4/31 مجلس شورای اسلامی ایران تمامی صنف های بازرگانی، تولیدی و خدماتی موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات یا سازمان های حسابرسی که عضو جامعه حسابرسین رسمی ایران هستند، به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر در مدت 3 ماه بعد از انقضای همان اظهارنامه می‌باشند که اگر موارد مقرر در ماده 272 را بجا نیاورند، باید جریمه 20% مالیات متعلقه را بپردازند.

1- اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان

در ارتباط این مورد باید بیان کنیم که مواردی مانند شعبه ها و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون در سال 1376 اجازه ثبت شعبه را گرفتند، موسسات سهامی عام و شرکت های وابسته به آنها و موسسات غیر دولتی و همچنین سازمان ها و نهاد های وابسته به آن ها مشمول این مورد می‌شوند.

2- افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان

اشخاص حقیقی و حقوقی مانند؛ موسسات و شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها، موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه آنها و اشخاص حقیقی طبق مقررات قانونی مربوط، موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود جمع کل ناخالص درآمد آنها بیش از 80 میلیون میلیارد ریال است و در ارتباط با شرکت های پیمانکاری که دریافتی آنها برای پیمان های منعقد شده، بیش از 80 میلیارد ریال است، یا جمع دارایی آنها بیش از 150 میلیارد ریال است، این قانون صدق می‌کند.

چه شرکت هایی باید حسابرسی شوند؟

شرکت ها یا موسسات موضوع بند های “الف” و “د” ماده واحدی که همان قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران دیصلاح تحت عنوان حسابدار رسمی است

در رابطه با این مورد باید خاطر نشان کنم همان طور که مطالب فوق ذکر کرده ایم این مورد شامل موسسات پذیرفته شده یا حتی متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و همچنین موسساتی که موضوع بند های “الف” و “ب” ماده 7 اساسنامه قوانین سازمان حسابرسی است.

لازم الرعایه بودن اطلاعیه جدید ماده 272 ق.م.م

مفاد این اطلاعیه جدید در مورد اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آنها بعد از انتشار این اطلاعیه شروع می‌شود، لازم الرعایه است. تکلیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوطه و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند.

در نتیجه

بنا به اطلاعیه جدید ماده 272 ق.م.م تمامی صنف های بازرگانی، تولیدی و خدماتی موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات یا سازمان های حسابرسی که عضو جامعه حسابرسین رسمی ایران هستند، به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر در مدت 3 ماه بعد از انقضای همان اظهارنامه می‌باشند که اگر موارد مقرر در ماده 272 را بجا نیاورند، باید جریمه 20% مالیات متعلقه را بپردازند.

و اما شرکت هایی مشمول ماده 272 هستند تحت عنوان شرکت ها یا موسسات موضوع بند های “الف” و “د” ماده واحدی که همان قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح تحت عنوان حسابدار رسمی، اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان، افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان نیز است.

منبع: پرشین حساب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.