Let’s travel together.

لایحه اصلاح قانون ثبت احوال

لایحه اصلاح قانون ثبت احوال

لایحه اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۶۳

ماده ۱- متن زیر به عنوان ماده ۱ و بندهای آن، به قانون، الحاق می‌شود:

الف: در حال تکمیل…

ماده ۲: ماده ۱ قانون و بندهای »الف« ، »ج« ، »د« ، »هـ« و »ز« آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره و یک بند به شرح زیر به آن الحاق میشود:

ماده ۱ مکرر- سازمان، بهعنوان فراهم کننده خدمات هویتی ایرانیان، عهدهدار انجام وظایف زیر است: الف- ثبت هویتی. اسناد صدور و واقعه والدت- ج جدید هویتی سند صدور یا .نامه اجرایی آیین مطابق المثنی؛- د رجوع، و ازدواج انقضاء و انحالل ازدواج، وقایع انعکاس در هویتی اسناد . ثبت و تغییرات و ایران مقیم خارجه اتباع حیاتی وقایع انعکاس آن وفات و والدت گواهی صدور و نامه آنان. آیین اجرایی مربوط به اتباع خارجه ظرف یکسال از قانون، این شدن االجراء الزم به پیشنهاد مشترک و تهیه امورخارجه و کشور وزارت به وزیران هیأت تصویب می .رسد ه- ثبت نشانی و تغییرات آن. تبصره- تمامی افراد مکلف به اعلام نشانی باشند. نشانی و تغییرات آن به ثبت احوال می آنان تلقی قانونی مذکور اقامتگاه شود. می- ز آمار تهیه و آوری جمع انسانی و جمعیتی انتشار کشور و سراسر آن؛ نامه آیین مطابق .اجرایی- ط: صدور و مدیریت گواهینامه های مربوط به تصدیق هویت و امضای دیجیتال.

تبصره- که به یفیوظا صورت برخط قابل انجام باشد، منوط به مراجعه اشخاص به یاحوال ن ثبت ست دی. سازمان، با زمینه انجام آن را ظرف دو سال از تار نیاالجرا شدن ا الزم خی قانون، فراهم کند. دستورالعمل مربوط، توسط سازمان ته خواهد یعال یشورا بیو به تصو هی .رسید ماده ۳: ماده ۳ قانون و بندهای ۱ و ۲ آن، به شرح زیر اصلاح، و بند ۳ آن حذف میشود:

ماده ۳- در ادارات ثبت احوال، هیأتی به نام »هیأت تطبیق و تصحیح مشخصات هویتی« مرکب از رئیس اداره و یا نماینده وی و دو کارمند مطلع ثبت احوال، به پیشنهاد رئیس اداره و تصویب مدیرکل، تشکیل میشود که تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. چگونگی انتخاب اعضاء مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان است. وظایف و اختیارات هیأت به شرح ذیل است:

۱- تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر، اسناد هویتی و گواهیها، ناشی از تحریر یا اعلام. همچنین تکمیل آنها از حیث مشخصاتی که نامعلوم و یا نانویس بوده است.

۲- حذف کلمات زائد، غیرضرور و یا ناشی از اشتباه در اسناد هویتی. تعیین مصادیق کلمات زائد و غیرضرور با پیشنهاد سازمان و تأیید شورایعالی خواهد بود.

ماده ۴: موارد زیر از قانون، حذف میشود: تبصره ماده »الف: ۳ »ب: »تبصرههای ماده ۶ »پ: »بند ۸ ماده ۱۳ »ت: »بندهای ماده ۳۶ »ث: »ماده ۴۳ و تبصره آن« ج: »ماده ۴۴ و تبصره آن« چ: »ماده ۴۶ و تبصره آن« ح: »مواد ۴۸ تا ۵۲ »خ: »تبصره ماده ۵۱ »د: »ماده ۵۵.»

ماده ۵: ماده ۴ قانون، به شرح زیر، اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:

ماده۴- تصمیمات هیأت، ظرف بیست روز از ابلاغ، در کمیسیونی مرکب از قاضی دادگاه صالح، معاون اداره کل ثبت احوال استان با معرفی مدیر کل مربوط و رییس شورای اسلامی شهرستان، با شکایت اشخاص ذینفع، قابل اعتراض است. ریاست کمیسیون با قاضی مذکور است که توسط رئیس دادگستری معرفی میشود و جلسات آن با حضور همه اعضا رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی اکثریت که توسط رئیس این کمیسیون انشاء میشود، اتخاذ شده و ظرف بیست روز از ابلاغ، در »کمیسیون تجدید نظر« موضوع ماده ۴ مکرر، قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ۱- اگر صاحب سند مقیم خارج کشور باشد، اعم از اینکه سند در ایران یا خارج تنظیم شده باشد، رسیدگی با کمیسیونی در تهران مرکب از قاضی دادگاه صالح، مدیر کل ایرانیان خارج کشور سازمان و رئیس اداره مربوطه در وزارت امور خارجه میباشد.

تبصره ۲- در صورت وجود جهات رد دادرس نسبت به هریک از اعضای هیأت، یا اعضای کمیسیونهای موضوع این قانون، مراتب صورتمجلس شده و نماینده دیگری حسب مورد با معرفی مقامات مربوط، در جلسه شرکت میکند.

ماده ۶: متن زیر به عنوان ماده ۴ مکرر، همراه یک تبصره به قانون، الحاق میشود:

ماده ۴ مکرر- به منظور رسیدگی مرحله تجدیدنظر به تصمیمات کمیسیونهای موضوع مادههای ۴ و ۲۱ مکرر، کمیسیونی به نام »کمیسیون تجدیدنظر« مرکب از قاضی دادگاه تجدیدنظر با معرفی رئیس کل دادگستری، مدیر کل ثبتاحوال و نماینده استاندار، تشکیل می‌شود. ریاست کمیسیون با قاضی مذکور است و جلسات آن با حضور تمام اعضا رسمیت داشته و تصمیمات آن با نظر اکثریت معتبر است و رأی آن که توسط رئیس آن انشاء میشود، قطعی است.

تبصره- میتصم تیپس از قطع در صورت ارائه اسناد و مدارک جدید، با درخواست ذ نفع ی و تأیی د رئ سی سازمان، موضوع برا ی رسیدگ یسیمجدد به کم ی ون ماده ۴ مکرر، ارجاع میشود.

ماده ۷: تبصره ۱ ماده ۵ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود:

تبصره ۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و سایر مأموران دولت، کارکنان بیمارستانها و آرامستانها مکلفند با سازمان در اجرای وظایف قانونی همکاری کنند.

ماده ۸: ماده ۶ قانون، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:

ماده ۶- سازمان، به منظور احراز، تطبیق، تصدیق، تأمین انکارناپذیری و ایجاد دسترسی به هویت اشخاص یا گروههایی که الزم بداند، از روشهای زیست سنجی نظیر انگشت نگاری، عنبیه و شبکیه نگاری و سایر روشها متناسب با فناوری روز استفاده خواهد کرد. تعیین و تغییر روش و اقالم اطلاعاتی بنابر تشخیص شورایعالی، حسب نیاز و مطابق آیین‌نامه اجرایی، خواهد بود. تبصره- سازمان، مکلف است با همکار دستگاه ی ها و اصلاح لیهمراه با تکم ربط یذ ی پا یح عیوقا هیکه شامل کل یبه صورت یتیاطلاعات هو گاهی ات ی نظ ری تولد، ازدواج، طالق، وفات و تغیی ریو سا یتیمشخصات هو رات کاربردها باشد، نسبت به صدور سند هو یتی نظ ری کارت هوشمند مل ی و فراهم نمودن یآن برا یبردار بهره امکان آحاد مردم اقدام نما هی. کلدی دی، بایدولت ریغ یو عموم یدولت یو حقوق یقیاشخاص حق در ارائه خدمات به مردم از ا نی ینما یبردار سند بهره ند تبصره مطابق آ نیا یاجرا ی. چگونگ یی اجرا نامه ن یی است.

ماده ۹: ماده ۸ قانون، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:

ماده ۸- هرگونه اصلاح، افزودن، تغییر و حذف اطلاعات و مشخصات هویتی ثبت شده در اسناد ثبت احوال، ممنوع است؛ مگر مطابق این قانون و یا رأی دادگاه. اسناد حاوی اطلاعات فوق، سند رسمی بوده و نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است.

تبصره- هرگاه به قانون موجب یا مراجع قطعی آرای ذی صالح در سجلی اسناد مندرجات ادارات شود، انجام تغییری ثبت نسبت احوال مکلفند به همسر والدین، سجلی اسناد اصلاح فرزندان و نیز به اسناد صاحبان درخواست یا .نمایند اقدام آنان نماینده

ماده ۱۰: ماده ۹ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۹- تمامی خدمات ثبت احوال، بهصورت اقامت محور و فارغ از محل تنظیم سند، ارائه میشود؛ مگر خدماتی که به تشخیص سازمان، امکانات اجرایی آن فراهم نباشد.

ماده ۱۱: تبصره ماده ۱۳ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره- پس از ثبت گواهی باشد، خارجی اگر و هویتی سند باشد، ایرانی طفل اگر والدت تسلیم و صادر .شود می

ماده ۱۲: متن زیر به عنوان تبصره مکرر، به ماده ۱۵ قانون، الحاق میشود: تبصره مکرر- ثبت از روش ناشی های والدت ها جنین اهدای نظیر باروری کمک ی به نابارور های زوج و استفاده از رحم جایگزین، خواهد بود. نامه اجرایی، آیین مطابق ماده ۱۳: بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۶ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود: ۲- مادر در صورت غیبت پدر و جد پدری و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. ۴- وصی یا قیم یا امین و یا وکیل در صورت تصریح به این اختیار در وکالتنامه رسمی.

ماده ۱۴: ماده ۱۸ قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره آن، به عنوان تبصره مکرر، به ماده ۱۶ الحاق میشود:

ماده ۱۸- نماینده یا مأمور ثبت احوال والدت طفل فاقد ولی و قیم را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع میدهد.

ماده ۱۵: ماده ۲۰ و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح و به عنوان ماده ۳۹ به فصل هفتم، منتقل و یک تبصره )تبصره ۷ )به شرح زیر به آن الحاق میشود:

ماده ۳۹- انتخاب نام با اعلامکننده والدت است. برای نامگذاری، یک نام ساده )مانند حسین( یا مرکب که عرفاً یک نام محسوب شود )مانند محمدمهدی( انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲- تشخیص موارد مذکور در تبصره قبل، با کمیته نام است. این کمیته نمونههای آن را تعیین و به سازمان، اعلام میکند. اعضای کمیته با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی تعیین می شوند.

تبصره ۷- صاحب نام پس از رسیدن به سن هجده سالگی میتواند یکبار تقاضای تغییر آن را مطرح کند. در این خصوص، کمیته تغییر نام مستقر در سازمان، مرکب از سه نفر به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی، تشکیل و تصمیم گیری میشود.

ماده ۱۶: متن زیر به عنوان ماده ۲۱ مکرر و تبصره آن، به قانون، الحاق میشود:

ماده ۲۱ مکرر- تغییر تاریخ تولد ممنوع است. اصلاح تاریخ تولد و تغییر سن و یا هر دعوایی که نتیجه آن تغییر سن باشد، یکبار در طول عمر قابل درخواست است. این درخواست در کم یسی ون »به نام ی کم یسی ون حفظ اعتبار اسناد هویتی در محل سکونت اداره ث سیفرماندار، رئ ندهیمرکب از نما یمتقاض بت احوال، پزشک قانون یبا معرف ی مد ری دادگرییس تسایربا شهر و یاسالم یشورا سیو رئ یقانون یکل پزشک ستری شهرستان ، رسیدگ نی. جلسات اشود یم ی کم یسی ون با حضور تمام اعضا رسم آن ماتیداشته و تصم تی تیبا نظر اکثر معتبر است. انشاء رأ سیبا رئ ی کم یسی ون نیا یاست. رأ کم یسی ون، ظرف یب ست روز از ابلاغ، در »کم یسی ون موضوع ماده «دنظریتجد ۴ مکرر، قابل تجدیدنظرخواهی است. تبصره- هر گونه تغیی ر در اطلاعات اسناد هو یکه در نت یتی جه رسیدگ به تغ یمنته ،ی یی شیب ر از دو سال در سن بشود، از ح تیو محدود ایاز مزا یبرخوردار ثی ها آن راجع به یقانون ی اثر یسن، ب است. چنانچه منشأ تغیی ر سن، اشتباه سازمان باشد، مشمول ا تبصره نخواهد نی نیبود. ا تبصره ناسخ ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ نیست.

ماده ۱۷: بند ۴ ماده ۲۶ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود:

۴- مأموران انتظامی، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا.

ماده ۱۸: ماده ۳۳ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۳۳- وقایع ازدواج، طالق، رجوع، بذل و انقضاء مدت، فسخ نکاح و وفات، باید در اسناد هویتی تنظیمی، منعکس شود ولی انعکاس اطلاعات مزبور در اسناد هویتی صادره، مطابق آیین‌نامه اجرایی است.

ماده ۱۹: ماده ۳۴ قانون، به شرح زیر، اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:

ماده ۳۴- افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد هویتی تنظیمی جز برای صاحب سند یا وکیل یا نماینده قانونی یا وارث او و مقامات قضایی و دولتی ذیصالح ممنوع است.

تبصره ۱- مقامات ذیصالح عبارتند از مراجع قضایی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که به جهات قانونی، موضوع مربوط به صاحب سند هویتی، نزد آنها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه محتاج ملاحظه و مطالعه سند مذکور باشد. چگونگی اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود.

تبصره ۲- ارائه مشخصات و اطلاعات هویتی بهصورت تجمعی، ممنوع است مگر با مصوبه شورایعالی امنیت ملی مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی. چگونگی اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود.

تبصره ۳- نیازهای پژوهشی به آمارها، مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تأمین خواهد شد. چگونگی اجرای این تبصره مطابق دستور العملی است که به تصویب شورایعالی میرسد.

ماده ۲۰: عناوین فصل های ششم تا یازدهم قانون، به شرح زیر اصلاح میشود: ششم فصل- هویتی سند صدور.

فصل هفتم- نام و نام خانوادگی.

فصل هشتم- ترد در دی هو تیو تابع تی.

فصل نهم- لوازم اجرا قانونی.

فصل دهم- تخلفات، جرائم و مجازاتها.

مقررات ری- سا ازدهمیفصل

ماده ۲۱: ماده ۳۶ قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل بند ۶ ،به عنوان »تبصره ۵ »ابقاء میشود:

ماده ۳۶- تعیین و تغییر مشخصات مورد نیاز در تنظیم و صدور اسناد هویتی، بر حسب نیاز و ضرورت و مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. ماده ۲۲: ماده ۳۸ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۳۸- در مواردیکه ارائه خدمات منوط به شناسایی یا احراز هویت و یا امضای دیجیتال باشد، سند هویتی صادره، مالک تشخیص هویت افراد و تأمین انکارناپذیری بوده و باید ارائه شود. اقالم اطلاعاتی مندرج در آن مطابق ماده ۳۶ این قانون است. ماده ۲۳: تبصره ماده ۴۰ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره- تغیی مطابق آ ،ینام خانوادگ ر یی اجرا نامه ن یی .خواهد بود

ماده ۲۴: ماده ۴۲ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود: 

ماده ۴۲- زوجه میتواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت میباشد از نام خانوادگی وی بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طالق، ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه مجدد همسر خواهد بود. فوت زوج حق استفاده مذکور را زائل نمیکند.

ماده ۲۵: ماده ۴۵ قانون، به فصل تردید در هویت و تابعیت، منتقل و دو تبصره به شرح زیر، به آن، الحاق و تبصره آن به عنوان تبصره ۱ شناخته میشود.

تبصره ۲- تصمیم شورای تأمین شهرستان ظرف بیست روز از ابلاغ، از سوی ذینفع قابل اعتراض است. رسیدگی به این اعتراض در شورای تأمین استان با عضویت مدیر کل ثبت احوال به عمل خواهد آمد. نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه اجرایی است.

تبصره ۳- مراجع مجاز به تردید در تابعیت عبارتند از سازمان، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی یا فرماندهی نیروی انتظامی استان و وزارت اطلاعات یا اداره کل اطلاعات استان. ماده ۲۶: مواد ۴۸ تا ۵۹ ،به شرح زیر، به فصل دهم، الحاق میشود:

ماده ۴۸- اشخاصی که از تکالیف مقرر در تبصره ماده ۱۵ و مواد ۱۶ ،۱۹ ،۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ خودداری کنند، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم و حسب اقتضاء به انجام تکلیف قانونی ملزم میشوند.

ماده ۴۹- اشخاص زیر به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت و یا به هر دو مجازات محکوم میشوند:

الف- اشخاصی که در اعلام والدت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری کنند یا شهادتی دهند که در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع یا وفات مؤثر واقع شود.

ب- افرادی که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، عالماً عامداً از سند هویتی مکرر یا سند هویتی دیگری، خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام و هویت خود استفاده کنند. افرادی که سند هویتی خود را در اختیار آنان قرار دهند نیز به همین مجازات محکوم میشوند.

ج- افرادی که سند هویتی موهوم دریافت کنند.

د- ماما یا پزشکی که در مورد والدت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند. ماده ۵۰- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم یا دریافت اسناد هویتی شود و یا اسناد هویتی افراد ایرانی را، چه صاحب آن زنده یا مرده باشد، به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن خود استفاده نماید به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.

ماده ۵۱- هر کس عالماً عامداً و بر خلاف قانون، پدر یا مادر طفل را به غیر از پدر یا مادر واقعی او در اسناد و دفاتر ثبتاحوال اظهار کند، که منجر به صدور سند هویتی شود، به حبس درجه شش محکوم میشود. چنانچه اظهارکننده پزشک، ماما، پرستار و یا سایر کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی باشد، حسب مورد عالوه بر مجازات موضوع این ماده، به محرومیت از اشتغال یا ماه از شش انفصال تا یکسال محکوم مواردی .شود می که پدر یا مشمول نباشد، معلوم طفل مادر این .است ماده

ماده ۵۲- کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا کارکنان دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طالق، یا سایر نهادهای حکومتی و یا بخش خصوصی نظیر دفاتر پیشخوان دولت که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون، معاونت کنند یا اسناد غیرمعتبر را مالک اجرای تکالیف قانونی خود قرار دهند، به مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شوند.

ماده ۵۳- هر کس برای خروج از کشور، ارتکاب جرم یا فرار از تعقیب و یا اجرای مجازات قانونی، از اسناد هویتی دیگری به نام و هویت خود استفاده نماید، عالوه بر تحمل مجازات اصلی، به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.

ماده ۵۴- هر کس با قصد متقلبانه، اسناد هویتی خود یا دیگری را با اقداماتی از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات و یا سیاه کردن، مخدوش نماید، به مجازات جعل در سند رسمی محکوم میشود.

ماده ۵۵- هر کس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد هویتی کند یا آنها را با علم و آگاهی استفاده نماید، به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.

ماده ۵۶- هر کس اسناد هویتی را خرید و فروش کند، به جزای نقدی درجه شش محکوم و در صورتیکه این کار را پیشه خود قرار داده باشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.

ماده ۵۷- هر کس بهصورت سازمان یافته یا گروهی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، حسب مورد، مجازات مقرر، دو درجه تشدید میشود.

ماده ۵۸- کارکنان ثبتاحوال مکلف هستند، با اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون، مراتب را فوراً از طریق رئیس اداره مربوط جهت رسیدگی و تعقیب متهم، به مراجع ذیصالح قضایی اعلام نمایند.

ماده ۵۹- درصورتیکه مرتکبین جرائم مذکور در این قانون، غیر ایرانی باشند، پس از تحمل مجازات، دادگاه میتواند آنها را از کشور اخراج نماید.

ماده ۲۷: شماره و متن ماده ۵۳ قانون، به شرح زیر اصلاح و به فصل یازدهم منتقل میشود:

ماده ۶۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون، موضوع بندهای »ج« و »ز« از ماده ۱ مکرر، ماده ۳ ،ماده ۶ و تبصره آن، تبصره مکرر ماده ۱۵ ،ماده ۳۳ ،تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۴ ،ماده ۳۶ ،تبصره ماده ۴۰ و تبصره ۲ ماده ۴۵ ،ظرف یکسال از الزم االجراء شدن این قانون، توسط شورایعالی، تهیه و با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد. تا زمانی که آیین نامه مذکور به تصویب نرسد، مقررات قبلی مربوط الزماالجراء است.

ماده ۲۸: شماره و متن ماده ۵۴ قانون، به شرح زیر اصلاح و به فصل یازدهم منتقل میشود:

ماده ۶۱- از زمان الزم االجرا شدن این قانون، عالوه بر قوانین مذکور در ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ ،قوانین مغایر و موارد زیر نسخ میشود:  ماده الف- ۹۹۹ و بند ۱ ماده ۹۹۳ از قانون مدنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳ . ماده ب- ۱۲ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸. جلوگیری و سجلی اسناد اعتبار حفظ قانون

ج- از مصوب آنها تزلزل ۱۷/۱۱/۱۳۶۷.

د- قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب .۱۳۷۰/۵/۱۰ 

ماده ۲۹: متن زیر به عنوان ماده ۶۲ ،به قانون، الحاق میشود:

ماده ۶۲- این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده در جلسه مورخ …… ماه یکهزار سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ …/…/… به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.