Let’s travel together.

قانون دیوان عدالت اداری

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی
ایران عطف به نامه شماره 22660/26613 مورخ 29/4/1382 در اجراء اصل یکصد و بیست و
سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی
روز سه‌شنبه مورخ 9/3/1385 مجلس که به پیوست ارسال می‌گردد با عنوان لایحه به مجلس
شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده‌بود که با تغییراتی از سوی آن
مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون دیوان عدالت اداری فصل اول –
تشکیلات ماده 1 – دراجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و
ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام
تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

ماده 2 – دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود، در تهران
مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه
قضائیه است.

ماده 3 – قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. درمورد قضات
دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی
معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان
دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 4 – رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان
نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به
پیشنهاد رئیس دیوان و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

ماده 5 – تشکیلات قضائی و اداری دیوان‌ توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به‌تصویب رئیس
قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 6 – بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

ماده 7 – هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی،
نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 8 – درصورت مرخصی یاعدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از
دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه
اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌‌البدل در رسیدگی و
صدور رأی مشارکت می‌نماید.

ماده 9 – تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه
کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.
درصورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران
ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره 1 – مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج
در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط
انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 نیز باشند.

تبصره 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت
استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و
مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

ماده 10 – به‌منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این
قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌‌البدل و چهار
مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص
علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز
دارند.

ماده 11 – هیأت عمومی دیوان به‌منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون،
با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل
می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.

تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق
رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح
نمایند.

ماده 12 – به‌منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس
دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجراء
احکام صادره می‌نمایند.

فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان ماده 13 – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به
قرار زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و
شرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف
آنها.

2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای
بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف
کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده
(56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً
از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها
و مؤسسات مذکور در بند(1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها
محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای(1) و
(2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و
دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری
نمی‌‌باشد.

ماده 14 – در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده
باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام
مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف
به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

ماده 15 – درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء
اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع
مذکور در ماده(13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است،
شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی
بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره – دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار
اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

ماده 16 – در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه‌قاضی صادرکننده رأی،
متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل
مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهو‌القلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که
توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

ماده 17 – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل
نماید که مؤثر در رأی باشد، می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی،
تقاضای اعاده‌ دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.

تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی
را صادر می‌نماید.

ماده 18 – در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه‌
بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه
مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید.

تبصره – آرائی که به موجب این ماده صادر‌شده بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل
رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

ماده 19 – حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها
و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و
احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف
قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا
تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق
اشخاص می‌شود.

2 – صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

3 – صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر
شده‌باشد.

تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان
قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای
عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

ماده 20 – اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات
خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر
آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان ماده 21 – رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست
است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و
تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک
نسخه باشد.

تبصره 1 – درمورد پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال
می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

تبصره 2 – هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50.000) ریال و در شعبه تشخیص
یکصد هزار(100.000) ریال می‌باشد.

تبصره 3 – چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در
قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه
مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.

ماده 22 – دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک
نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است
ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع
رسیدگی نبوده و شعبه باتوجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور
رأی می‌نماید.

ماده 23 – وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
(در امور مدنی) است.

ماده 24 – شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند
انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری
بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف
مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته‌شده را انجام دهند.
تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 25 – مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده(16) قانون، شعبه‌ای است که
به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت
عمومی، تقاضای دستور موقت شده‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به
یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌الیه، پرونده در
هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد.

ماده 26 – سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور
موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور
موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش‌ماه تا یک سال و جبران خسارت
وارده محکوم می‌نماید.

ماده 27 – شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از
نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده 28 – در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه
رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

ماده 29 – مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود
در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور
مدنی) است.

ماده 30 – در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی
علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهدبود.

ماده 31 – شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و
در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(13) این قانون باشد، طرف
شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره 1 – در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء
توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه
دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم
ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

تبصره 2 – در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از
احضار بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او جلب نموده یا
به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌نماید.

تبصره 3 – عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسؤول در مهلت اعلام
شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دوماه تا یک‌سال‌
می‌باشد.

ماده 32 – در صورت درخواست رئیس دیوان یا هریک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی،
شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ
نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال
اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال
موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت
سه‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

ماده 33 – موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق
قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می‌باشد.

ماده 34 – کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(13) این قانون مکلفند آراء دیوان را
پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.

ماده 35 – در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجراء رأی، شعبه صادرکننده
رأی، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند. رئیس دیوان
یامعاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء‌ احکام ارجاع
می‌نماید.

ماده 36 – دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می‌کند:

1 – احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت
معین.

2 – دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در
صورتی که حکم یک‌سال پس از ابلاغ اجراء نشده‌باشد.

3 – دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).

4 – دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.

ماده 37 – در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه
صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده
محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص
دیوان می‌باشد.

ماده 38 – در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص‌نمودن علل درخواست و ذکر موارد
مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم
شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده‌است، ضروری می‌باشد.

تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج
روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضی
ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را
صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.

ماده 39 – در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه
موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی
دیوان درمورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی
است.

ماده 40 – درصورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه
با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود، موظف است
موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.

ماده 41 – در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح
باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان
برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده 42 – هیأت عمومی، در اجراء بند(1) ماده(19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی
از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 43 – هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود،
رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و
هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای
شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأی
مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در
هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج
رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به
رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر
فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهدبود.

ماده 44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر
شده‌باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر
می‌شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط
لازم‌الاتباع است.

تبصره – پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان
به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.

ماده 45 – هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان
ذی‌ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی
از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه‌ماه تا یک‌سال و یا
پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)
ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده 46 – مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب
نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.

ماده 47 – پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطروحه در
شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی
شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب
تجدیدنظر ادامه می‌یابد.

ماده 48 – قوه قضائیه موظف است ظرف شش‌ماه لایحه آئین‌دادرسی دیوان را تهیه و از
طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین‌دادرسی مزبور، برطبق
این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.

ماده 49 – از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال
1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(47) و(48) لغو می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم
خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و با جایگزینی
ماده(13) و بند(1) ماده(19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از
سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ع غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس
شورای اسلامی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.