Let’s travel together.

بررسی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش

روح اله حقیقی امین آبادی*
چکیده:
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت کارکنان دستگاه‎های اجرایی را بر مبنای ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‎های مذکور در مواد آتی تعیین نموده است. بر اساس ماده ۶۵ این قانون، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‎ها و سطح تخصص و مهارت‎های مورد نیاز، به یکی از طبقات جدول یا جدول‌های حق‎شغل اختصاص می‎یابند و بر اساس ماده ۶۶ این قانون، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی مانند: تحصیلات، دوره‎ های آموزشی و مهارت‎ها، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق‎شغل بهره‎مند می‎گردند. با فرض استقلال هر یک از عوامل حق‎شغل و شاغل، هدف این پژوهش بررسی فرض اجرای صحیح این قانون از طریق بررسی رابطه بین حق‎شغل و حق‎شاغل پرسنل آموزش و پرورش با استفاده از تحلیل حقوق ۵۸۶۰۴ نفر از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان در سال ۱۳۹۲ از طریق نرم‌افزار Spss می‎باشد.


یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد بین حق‎شغل با میانگین ۵۲۳۸۵۲۵ ریال و انحراف معیار ۱۳۲۲۶۴۱ و حق‎شاغل با میانگین ۲۹۸۴۴۱۱ ریال و انحراف معیار ۷۸۸۹۴۳ در سطح خطای (۰.۰۰۱ sig=)، همبستگی (۰.۸۷۶ r=) وجود دارد. این امر نشان می‎دهد، در سطح اطمینان بالا، رابطه مستقیم و زیاد بین این دو متغیر وجود دارد. از این‌رو، با عنایت به هدف قانونگذار مبنی بر تاثیر مستقل عوامل مذکور بر حقوق، می‎توان نتیجه گرفت هدف قانونگذار در مرحله اجرای قانون محقق نشده است.

دانلود مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.