Let’s travel together.

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده ۱

در این آیین نامه، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف – قانون: منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور – مصوب ۱۳۸۲ – است.
ب – جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تاحداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ – اهدای جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.
فصل دوم – شرایط اهدا و دریافت جنین
ماده ۲

زوجهای اهداکننده باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی.
ب – سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب.
پ – نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان.
ت – مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و…
تبصره – مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداکنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده ۳

اهدا جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ماده ۴

زوجهای متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.
ماده ۵

رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. صدور حکم به رد درخواست وعدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.
فصل سوم – تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری
ماده ۶

مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف – نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال.
ب – دریافت و نگهداری رای قطعی مرجع قضایی از متقاضی.
پ – صدور گواهی و معرفینامه لازم مبنی بر تایید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آیین نامه.
ت – دریافت، نگهداری و انتقال جنینهای اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه.
تبصره – اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌بندی می‌شوند.
ماده ۷

صدور گواهی‌عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تست‌ها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌باشد.
فصل چهارم – شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین
ماده ۸

هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌توانند بانک جنین طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسوول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آن‌ها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه می‌باشد.
ماده ۹

مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعملهای وزارت یادشده نسبت به دریافت، نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.
ماده ۱۰

ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیتدار مجاز می‌باشد.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.