Let’s travel together.

آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی

 

آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی

در روستاها و شهرهای مشمول

مصوب 3/2/1374 هیأت وزیران

ماده 1 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول را به نحو مقتضی جهت اطلاع عموم آگهی نماید .

ماده 2 – ثبت محل مکلف است با وصول درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی به شرح زیر نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید :

الف) چنانچه ملک سابقه ثبت در دفتر املاک داشته باشد و سند رسمی به صورت مشاع تنظیم شده باشد پس از اخبار ، در دفتر املاک جاری ثبت و سند مالکیت صادر خواهد شد.

ب) اگر ملک جزء املاک مجهول المالک بوده و پرونده ثبتی نداشته یا در صورت داشتن پرونده ثبتی ، تحدید حدود نشده باشد مطابق ماده (144) قانون ثبت اقدام می گردد و در صورت وصول اعتراض مطابق ماده (145) همان قانون عمل خواهد شد .

پ) اگر ملک تحدید حدود گردیده باشد عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادر خواهد شد .

تبصره – در مواردی که دارندگان سند رسمی مشاعی به صدور اسناد مالکیت مفروز توافق داشته باشند و مراتب را در ضمن صورت جلسه ای همراه با نقشه افرازی ارائه نمایند ، واحد ثبتی سند مالکیت مفروز صادر خواهد کرد .

ماده 3 – هزینه های ثبتی صدور اسناد مالکیت موضوع این آیین نامه ، مطابق مقررات عمومی ثبت از متقاضیان دریافت و به حساب خزانه واریز می شود و دو نسخه فیش پرداختی به ثبت محل تسلیم می گردد و ثبت محل مکلف است این فیش ها را همه ماهه تنظیم و برای منظور شدن در بودجه سالانه برای وصول پنج درصد موضوع تبصره (2) قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کند .

ماده 4 – هزینه های مربوط به نقشه برداری برعهده متقاضیان است که طبق تعرفه ای که از سوی سازمان ثبت تعیین می شود پرداخت می شود .

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”5548″ style=”” color=”” text=”خرید”]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.