Let’s travel together.
مرور برچسب

ناصر کاتوزیان

ماده ۳۳۸ قانون مدنی

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. شرح ماده ۳۳۸ قانون مدنی دکتر ناصر کاتوزیان ۱- در بیع باید دو طرف طراضی کنند که یکی از دو عوض (عین) مبیع و دیگری ثمن و بهای آن باشد، مبادله بدون قید و
ادامه مطلب ...

ماده ۲۶۵ قانون مدنی

متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند. فهرست شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنیتفسیر
ادامه مطلب ...