Let’s travel together.
مرور برچسب

ماده 477

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور، به این صورت است که دیوان، در مرحله تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه کیفری یک، رسیدگی شکلی می‌نماید. همچنین، دیوان، مرجع فرجام خواهی آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی و
ادامه مطلب ...

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این
ادامه مطلب ...