Let’s travel together.
مرور برچسب

شرح قانون اساسی

اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان

متن اصل یکصد و سی و هشتم : علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان
ادامه مطلب ...