Let’s travel together.
مرور برچسب

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه ‌شماره ۴۱۴۷/ت۲۶۳۰۹‌ه‍ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۴ هیئت وزیران) ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی
ادامه مطلب ...