Let’s travel together.
مرور برچسب

دیوان عالی

ساختار دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، طبق اصل 161 قانون اساسی ایجاد شده است. این دیوان، عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قانون، در محاکم دادگستری می باشد و درصورت وجود تعدد آرا در محاکم، رای وحدت رویه صادر می کند.
ادامه مطلب ...