اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Tag

حق الوکاله

حق الوکاله وقتی دادخواستی به دادگاه داده می شود اگر خواهان وکیل داشته باشد، معمولا، مطالبه حق الوکاله نیز جزو خواسته هایی است که در دادخواست وکیل ذکر می شود. ماده 515 قانون آیین دارسی مدنی نیز چنین مجوزی را به خواهان داده است.