Let’s travel together.
مرور رده

قانون مدنی

ماده ۲۶۵ قانون مدنی

متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند. فهرست شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنیتفسیر
ادامه مطلب ...

ماده ۱ قانون مدنی

ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و
ادامه مطلب ...

ماده ۲ قانون مدنی

متن ماده دو قانون مدنی: قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. شرح و تفسیر ماده 2 قانون مدنی: به نظر
ادامه مطلب ...

ماده 3 قانون مدنی

متن ماده 3 قانون مدنی انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. شرح و تفسیر ماده سه قانون مدنی این حکم ناظر به انتشار قوانین و معنی خاص است و شامل آیین نامه نمی‌شود. ولی رویه اداری این
ادامه مطلب ...

ماده ۴ قانون مدنی

متن ماده چهار قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. شرح و تفسیر ماده ۴ قانون مدنی:
ادامه مطلب ...