مرور

قانون مدنی

زنان و کودکان

زنان و کودکان قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ماده1 - هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را…

قانون مدنی

تاریخچه قانون مدنی قانون مدنی در سه دوره قانون گذاری به تصویب رسیده است:جلد اول از ماده 1 الی 955 در دوره ششم…