نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

1. مشخصات طرفین قرارداد
هر قراردادی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است . در این رابطه ذکر موارد زیر در قراردادهای بین المللی ضروری است :
الف) نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد .
ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.