مرور رده

در ادله اصبات دعوی

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در موارد شهادت‌

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در شهادت در موارد شهادت‌ ماده 1306- (به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شد). ماده1306-جز در مواردي که قانون استثناء کرده است هيچ يک از عقود و ايقاعات و تعهدات را که موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد…

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اسناد

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي در اسناد ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع‌ قابل استناد باشد. امضاء سند را نيز بايد بر دو شرط پيش بيني شده در ماده1284 افزود، هر چند که پاره اي از نوشته ها نياز به امضاء…

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اسناد

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اسناد در اسناد ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع‌ قابل استناد باشد. امضاء سند را نيز بايد بر دو شرط پيش بيني شده در ماده1284 افزود، هر چند که پاره اي از نوشته ها نياز…

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در آثار اقرار

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اقرار در آثار اقرار ماده 1275 - هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود. هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذي حقا بودن طرف باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست»…

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در آثار اقرار

قانون مدنی – در ادله اثبات دعوي – در اقرار در آثار اقرار ماده 1275 - هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود. هرگاه کسي اقرار به امري نمايد که دليل ذي حقا بودن طرف باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست»…