مرور رده

آيين نامه مالي شهرداري‌ها

آيين نامه مالي شهرداري‌ها – امور مالي – در آمدها

آيين نامه مالي شهرداري‌ها - امور مالي - در آمدها ماده 29 - درآمد شهرداری‌ها به شش طبقه به شرح زیرتقسیم می‌شود: 1 - در آمدهای ناشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر). 2 - در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی‌. 3 - بهاء خدمات و در…

آيين نامه مالي شهرداري‌ها – امور مالي – بودجه

آيين نامه مالي شهرداري‌ها - امور مالي - بودجه ماده 23 - بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با براورد مبلغ و میزان مخارج…

آيين نامه مالي شهرداري‌ها – مقررات عمومی

آيين نامه مالي شهرداري‌ها - مقررات عمومی ماده 17 - هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بهاء پیش…

آيين نامه مالي شهرداري‌ها – سایر معاملات شهرداری

آيين نامه مالي شهرداري‌ها - سایر معاملات شهرداری ماده 15 - شهرداری تهران رأسا و سایر شهرداری ها با موافقت انجمن شهر می تواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را به طور امانی بر اساس و ترتیب مندرج…

آيين نامه مالي شهرداري‌ها – مزایده

آيين نامه مالي شهرداري‌ها - مزایده ماده 13 - فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها ومؤسسات تابعه…

آيين نامه مالي شهرداري‌ها – ترتیب تحویل‌

آيين نامه مالي شهرداري‌ها - ترتیب تحویل‌ ماده 11 - جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد تحویل آن به وسیله ‌انباردار یا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت ‌کمیسیونی مرکب از سه نفر…

آيين نامه مالي شهرداري‌ها – مناقصه

آيين نامه مالي شهرداري‌ها - مناقصه الف - آگهی مناقصه ماده 5 - در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و در…

آيين نامه مالي شهرداري‌ها – امور معاملات

آيين نامه مالي شهرداري‌ها - امور معاملات ماده 1 - معاملات شهرداری ها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود: نوع اول - معاملات جزئی که مبلغ آن از دوميليون ریال تجاوز نكند. نوع دوم - معاملات متوسط که مبلغ آن از دوميليون ریال بيشتر و از…