مرور رده

شورای شهر

انتخابات شورای اسلامی بخش‌

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ انتخابات شورای اسلامی بخش‌ ماده 78 - در اجرای ماده (5) و با رعایت ماده (6) قانون‌، هيأت اجرایی بخش موظف است ‌برای یک یا چند روستا یک نفر را به عنوان نماینده خود به منظور شرکت…

آیین‌ نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ بررسی – شکایات‌

آیین‌ نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ بررسی - شکایات‌ ماده 71 - به استناد ماده (52) قانون‌، هيأت‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت‌ داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات‌،…

برنامه‌ریزی رأی و قرائت آرا و اعلام نتیجه اخذ رأی‌

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ برنامه‌ریزی رأی و قرائت آرا و اعلام نتیجه اخذ رأی‌ ماده 68 - اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه‌ حاضر می‌شوند. ابتدا به استناد تبصره (2) ذیل…

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ – تبلیغات‌

 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ - تبلیغات‌ ماده 62 - مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و (8) روز قبل از روزاخذ رأی آغاز می‌گردد و تا (24) ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت‌.…

اعلام داوطلبی‌، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌  اعلام داوطلبی‌، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌ ماده 46 - بخشدار موظف است بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات‌، آگهی ثبت‌نام ‌از داوطلبان‌، حاوی تاریخ شروع و…

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ – هيأت‌های نظارت‌

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ - هيأت‌های نظارت‌ ‌ ماده 37 - در اجرای ماده (53) قانون و به استناد ماده (73) قانون اصلاح قانون تشکیلات ‌شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور - مصوب 29/4/1365 - به منظور…

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ – هيأت اجرایی‌

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ - هيأت اجرایی‌ ماده 20 - در اجراي ماده (86) قانون وزارت كشور موظف است اعتبار مورد نياز براي پرداخت حق الزحمه به كليه افرادي كه در امر برگزاري انتخابات همكاري مي نمايند…

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ – کلیات‌

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌ - کلیات‌ ماده 1 - در این آیین‌نامه عنوان ( قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخابات شهرداران - مصوب 1375 - ) به اختصار ( قانون‌) نامیده می‌شود. ماده 2…

اصلاح آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک

اصلاح آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رئيس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه های شماره 4731 ه-/ب مورخ 29/11/1381 و شماره 8711/4972ه-/ب مورخ 14/2/1382 تصویب نمود:…

اعلام داوطلبی ، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای ‌اسلامی شهر اعلام داوطلبی ، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ماده 45 - فرماندار موظف است بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات ، آگهی ثبت نام از داوطلبان، حاوی تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام ،…

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای ‌اسلامی شهر – هيأت‌های نظارت‌

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای ‌اسلامی شهر - هيأت‌های نظارت‌ ‌ ماده 38 - در اجرای ماده (53) قانون و به استناد ماده (73) قانون اصلاح قانون تشکیلات‌شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور - مصوب 29/4/1369 - به منظور نظارت برامر…

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای ‌اسلامی شهر – هيأت اجرایی‌

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای ‌اسلامی شهر - هيأت اجرایی‌ ماده 21 - در اجراي ماده (86) قانون وزارت كشور موظف است اعتبار مورد نياز براي پرداخت حق الزحمه به كليه افرادي كه در امر برگزاري انتخابات همكاري مي نمايند اعم از…

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای ‌اسلامی شهر – کلیات‌

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای ‌اسلامی شهر - کلیات‌ ماده 1 - در این آیین ‌نامه عنوان ( قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخابات شهرداران‌) به اختصار ( قانون‌) نامیده می‌شود. ماده 2 - مقصود از…

آیین‌ نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی

آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار ماده 1 - در این آیین‌نامه برای رعایت اختصار به جای عبارت ( قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب…

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان‌

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان‌، استان‌ و شورای عالی استان ها هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 44/4/1/118068 مورخ ‌13/12/1380 وزارت کشور و به استناد ماده 72 قانون اصلاح تشکیلات شورای اسلامی…