مرور رده

قانون شهر و شهرداری

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه…

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند: الف - آیین نامه: آیین نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره…

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1371) ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار مي باشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته و…

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1367) ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار ميباشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته…

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت – تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی » ماده واحده ـ وزارت کشاورزی موظف است ، نسبت به اراضی مشمول « قانون اصلاحات ارضی » که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و…

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون حفظ کاربری

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ماده 1 ـ اصلاحات مندرج در این دستورالعمل با تعاریف ذیل به کار می رود : قانون : قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب…

آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

 آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 ـ در اجرای این آيين نامه ، محدوده (قانونی) و حریم شهر ، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا…

آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

  آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - در اجراي این آیین نامه ، محدوده (قانونی ) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت…

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های…

آیین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

آیین‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب» شورای عالی استان ها در سی و دومین اجلاس مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹ آيين‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب…

آیین نامه اجرایی تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی

آیین نامه اجرایی تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1 - عبارات و اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار رفته است دارای معانی زیر می باشند: 1 - سازمان حفاظت محیط زیست در این آیین نامه…

تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تبصره 13 - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده ، کارخانه ها و کارگاه ها موظفند یک در…

تصویب نامه راجع به انتقال دامداری ها و مرغداری ها به خارج از محدوده شهر

تصویب نامه راجع به انتقال دامداری ها و مرغداری ها به خارج از محدوده شهر دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهرهای با بیش از پنجاه هزار (50.000) نفر جمعیت ، براساس طرح های تفصیلی و اجرایی که طبق ضوابط زیر تهیه می گردند، به خارج از محدوده…

تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم به خارج از محدوده شهر

تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران (تهران بزرگ ) دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران (تهران بزرگ) به خارج از محدوده شهر صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران (تهران بزرگ ) و…

آیین نامه اجرایی تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی ، اجتماعی

آیین نامه اجرایی تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت ملاحظه زیست محیطی هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1378 بنا به پیشنهاد شماره 13920 - 65 - 101 مورخ /10/1377 سازمان حفظ…