مرور رده

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه…

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر

ضوابط تعیین تكلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالكانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند: الف - آیین نامه: آیین نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره…

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1371) ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار مي باشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته و…

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1367) ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار ميباشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته…

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت – تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « تعیین تکلیف باقی مانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی » ماده واحده ـ وزارت کشاورزی موظف است ، نسبت به اراضی مشمول « قانون اصلاحات ارضی » که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و…

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون حفظ کاربری

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آيين نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ماده 1 ـ اصلاحات مندرج در این دستورالعمل با تعاریف ذیل به کار می رود : قانون : قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب…

آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

 آيين نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 ـ در اجرای این آيين نامه ، محدوده (قانونی) و حریم شهر ، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا…

آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

  آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - در اجراي این آیین نامه ، محدوده (قانونی ) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت…

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های…

نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری زمین ها

 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری زمین ها ماده 22ـ آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می سازد که شامل موارد زیر می باشد :…

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري – نحوه‌ خرید و تملک‌ زمین ها

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري - نحوه‌ خرید و تملک‌ زمین ها ماده‌10ـ در مورد زمین های ‌موات‌ که‌ در اختیار واجدین‌ شرایط‌ موضوع ‌ماده ‌(7) قانون‌ قرار گرفته‌ و بعداً مورد نیاز طرحی‌ باشد ، دستگاه ‌مجری ‌طرح ‌مکلف ‌است…

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري – مقررات ‌تشخیص‌ زمین ها

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري - مقررات ‌تشخیص‌ زمین ها ماده‌6 ـ کلیه ‌مراجعی ‌که ‌به ‌نحوی‌ از انحا در ارتباط ‌با زمین های‌ شهری ‌، اقداماتی‌ از قبیل‌ نقل ‌و انتقال‌ صدور مجوزهای ‌قانونی‌ و پروانه ‌های ‌حفر چاه‌ یا…

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري – تعاریف ‌و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمران ‌زمین ها

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري - تعاریف ‌و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمران ‌زمین ها ماده ‌1ـ منظور از عمران ‌و احیای ‌قابل ‌قبول ‌مذکور در قانون‌ زمین‌ شهری ‌ـ که ‌از این‌ پس‌ قانون‌ نامیده‌ می‌شود ـ عمومات‌ یاد شده‌ در ماده‌ (141)…

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/5/1370 با توجه به نتایج مطالعات انجام شده توسط وزارت نیرو درمورد تغییرات آب دریای خزر ضمن تأکید بر اهمیت و ارزش اراضی…

قانون نوسازی و عمران شهری

قانون نوسازی و عمران شهری ماده 1 - نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمين نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها ( توقفگاه‌ها ) و میدان‌ها و حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ های عمومی موجود و تأمين…