مرور رده

تغییرات شرکت

انحلال شرکت

راهنمای انحلال شرکت مدارک لازم جهت انحلال شرکت مراحل انحلال شرکت شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است. در صورتی که شرکت برای مدت…

تبدیل شرکت

راهنمای تبدیل شرکت تبدیل شرکت  یعنی تبدیل ماهیت شرکت مثلاً از سهامی خاص به مسئولیت محدود و بالعکس تبدیل شرکت تغییر شکل آن است تغیر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. مدارک لازم جهت تبدیل شرکت…

صورت جلسه كاهش سرمايه و خروج شريك در شركت با مسئوليت محدود

مجمع عمومي فوق العاده شركت .................................................... با مسئوليت محدود به شماره ثبت ......................در ساعت  .............................. مورخه ................. با حضور اكثريت / كليه شركاء درمحل شركت تشكيل…

صورت جلسه تغيير و اصلاح مواد اساسنامه شركت با مسئوليت محدود

مجمع عمومي فوق العاده شركت .................................................... با مسئوليت محدود به شماره ثبت ......................در ساعت  ............... مورخه ................. با حضور اكثريت / كليه شركاء درمحل شركت تشكيل و درخصوص تغيير…

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزايش سرمايه شركت سهامی خاص

هيئت مديره شركت ............................ سهامی خاص ثبت شده به شماره ..................... با حضور كليه اعضاء در تاريخ ................................ روز ..................... ساعت .................... درمحل شركت تشكيل و تصميمات ذيل…

صورت جلسه تبديل شركت سهامی خاص به شركت با مسئوليت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شركت ........................ سهامی خاص ثبت شده به شماره ............... درتاريخ ................... روز ............ ساعت .............. با حضور اكثريت / كليه سهامداران در محل شركت تشكيل به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد :…

صورت جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شركت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شركت ............................ سهامی خاص به شماره ثبت شده ..................... درتاريخ ..................... ساعت ..................... با حضور اكثريت / كليه سهامداران درمحل شركت تشكيل و نسبت به موارد ذيل اتخاذ…