مرور رده

آرا مربوط به مقررات تجاری و قانون تجارت

غيرقابل استماع بودن دعوي تخليه عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل

 غيرقابل استماع بودن دعوي تخليه عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل روزنامه رسمي شماره 11628-4/11/1363 211- هـ       2/10/1363 رديف 63-17 هيأت عمومي بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً شركت سهامي بيمه ايران به…

عدم ارائه دفاتر بازرگاني از طرف تاجر مانع رسيدگي به ساير دلائل نيست

 عدم ارائه دفاتر بازرگاني از طرف تاجر مانع رسيدگي به ساير دلائل نيست روزنامه رسمي 8199-23/12/1351 رديف 55 هيأت عمومي راي شماره 62 مورخه 11/11/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور 1) به شرح پرونده فرجامي 21/4999 - آقايان تقي درباني و…

چون ورشكسته حق مداخله در اموال خود را ندارد نمیتوان بازداشت نمود

چون ورشكسته حق مداخله در اموال خود را ندارد و نمي‌تواند از داريي خود خسارت مدعي خصوصي را بپردازد نمي‌توان او را مطابق ماده 1 ماده الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري در مقابل خسارات بازداشت نمود روزنامه رسمي 8752-22/10/1350 شماره 65101…

وزارت دارايي در مورد وصول ماليات و جرائم و آن از بازرگان ورشكسته عادي است

 وزارت دارايي در مورد وصول ماليات و جرائم و متعلق به آن از بازرگان ورشكسته در طبقه پنجم و در رديف ساير بستانكاران عادي است روزنامه رسمي 5779-6/8/1350 راي شماره 212 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم و…

طلبكاران ورشكسته حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از توقف را ندارند

 طلبكاران ورشكسته اعم از اينكه وثيقه داشته باشند يا نه ، حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از توقف را ندارند روزنامه رسمي 7048-7/2/1348 رأي شماره 155-14 /12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به اختلاف نظر بين دو شعبه اول و…

شرايط تحقق مرور زمان و تحقق استفاده بلاجهت در برات ، سفته ، چك

 شرايط تحقق مرور زمان و تحقق استفاده بلاجهت در برات ، سفته ، چك حكم شماره 623-20/4/1345 در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات - فته طلب - و چك آراء مختلفي از شعبات ديوان عالي كشور صادر شده و دادستان كل به شرح ذيل طرح آن را در هيأت عمومي…

عدم ارسال اظهار نامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به واگذارنده برات

عدم ارسال اظهار نامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به واگذارنده برات يا اطلاع نامه از طرف هر ظهرنويس به ظهرنويس سابق خود نمي‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي بر.... گردد روزنامه رسمي 5169-19/8/1341 شماره 3814 6/8/1341 رديف 12 رأي…

ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي

چون موافق ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي استفاده از اموال متوقف براي ديان ترتيبي خاص مقرر داشته و به همان نحو بايد خاتمه يابد و موافق مدلول همين ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه ديگر تصريح و تعيين شده و از بستانكاران كه از اموال متوقف طلب…