مرور رده

آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت

صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌ نمايد

صلاحيت مراجع غير دادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد روزنامه رسمي 16601-1/12/1380 شماره 2192 - هـ    24/11/1380 پرونده وحدت رويه رديف : 80/22 هيأت عمومي رياست محترم ديوان عالي كشور بسمه تعالي احتراماً…

پيش بيني رفع اختلاف دستگاه‌ها مانع مراجعه به دادگاه صالح نمي‌باشد

 با توجه به اصل 159 قانون اساسي پيش بيني رفع اختلاف دستگاه‌ها راجع به ساختمان و تأسيسات و ... در قوانين بودجه مانع مراجعه به دادگاه صالح نمي‌باشد روزنامه رسمي 16016-28/11/1378 شماره 2094 - هـ    30/10/1378 پرونده وحدت رويه رديف 78/1…

رسيدگي به دعاوي راجع به غير منقول اعم از دعوي مالكيت

رسيدگي به دعاوي راجع به غير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است ولو اينكه مربوط به اشخاص حقوقي باشد روزنامه رسمي 16016-28/11/1378 شماره 2095- هـ     30/10/1378 پرونده وحدت رويه رديف…

تصمیم گیری در مورد قانون صدور اسنادی که اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ از بين رفته اند

 اتخاذ تصميم قانوني در مورد قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا ... از بين رفته اند با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در عهده صلاحيت دادگاه عمومي است نقل از شماره 15623-22/7/1377…

مرجع رسيدگي به رأي حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون اصلاح

 مرجع رسيدگي به رأي حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت ... دادگاه عمومي است نقل از شماره 15532-8/4/1377 روزنامه رسمي شماره 1967- هـ    18/3/1377 پرونده وحدت رويه رديف 76/27 هيأت…

دعاوي كه به موجب ماده 16 آيين‌ نامه كيفيت تحقيق سازمان حج و اوقاف طرح مي گردد

دعاوي كه به موجب ماده 16 آيين‌ نامه كيفيت تحقيق سازمان حج و اوقاف در دادگاه‌هاي دادگستري به طرفي متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص طرح مي گردد تابع قواعد عمومي راجع به دعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادر كننده رأي…

با تثبيت صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعوي تشكيل دادگاه عمومي

 با تثبيت صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعوي تشكيل دادگاه عمومي در محل موضوع نافي صلاحيت دادگاه قبلي نمي‌باشد نقل از شماره 15112-25/10/1375 روزنامه رسمي شماره 1873- هـ     18/9/1375 پرونده وحدت رويه رديف 75/18 هيأت عمومي…

مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي

مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان نظر قضائي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع از شمول ماده 157 قانون كار خارج و رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است…

بانك ملي شركت دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است

بانك ملي شركت دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و شكايت آن نسبت به آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست روزنامه رسمي 14875   8/1/1375 شماره 1819 هـ      16/11/1374 پرونده وحدت…

مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال

 مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال ، دادگاه‌هاي دادگستري مي باشد روزنامه رسمي 14701   5/6/1374 شماره 1784 / هـ    26/4/1374 پرونده وحدت رويه رديف : 73/17هيأت عمومي رياست محترم هيأت عمومي…

ماده چهارم لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

ماده چهارم لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 58 منصرف از موردي است كه دادگاه مدني خاص در محلي تشكيل شود هرچند كه داراي يك شعبه باشد . در چنين موردي اگر حكم شعبه مزبور در ديوان عالي كشور نقض شود دادگاه مرجوع اليه نزديك‌ترين دادگاه مدني خاص…

رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي اموال نا مشروع

 رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاه‌هاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب تشخيص مي‌دهد روزنامه رسمي 14026-16/2/72 شماره 1576 / هـ    16/1/1372 پرونده وحدت رويه…

دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال مصادره شده

دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي و رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است شماره 1475 / هـ     6/3/1371 پرونده وحدت رويه رديف 70/34 هيأت عمومي…

رسيدگي به دعوي راجع به مطالبه مهر در صلاحيت دادگاه مدني خاص است

 رسيدگي به دعوي راجع به مطالبه مهر در صلاحيت دادگاه مدني خاص است روزنامه رسمي 13771-3/4/71 شماره 1473 / هـ    28/2/1371 پرونده وحدت رويه رديف 71/5 هيأت عمومي رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار مي رساند…

صلاحيت عام دادگستري رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي

صلاحيت عام دادگستري رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است روزنامه رسمي 13656-26/10/1370 شماره 1433 / هـ    8/10/1370 پرونده وحدت رويه رديف 69/40 هيأت عمومي رياست محترم ديوان عالي كشور…