مرور رده

آرا مربوط به روابط موجر و مستاجر و اماکن استیجاری

دفتر وكالت دادگستري از مصاديق محل كسب و تجارت و پيشه نبوده

دفتر وكالت دادگستري از مصاديق محل كسب و تجارت و پيشه نبوده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 نمي باشد نقل از شماره 15064-26/8/1375روزنامه رسمي شماره 1863- هـ     3/8/1375 پرونده وحدت رويه رديف 75/11 هيأت عمومي رياست…

اماكن استيجاري مطب پزشكان محل كسب و پيشه و يا تجارت محسوب نمي‌گردد

اماكن استيجاري مطب پزشكان محل كسب و پيشه و يا تجارت محسوب نمي‌گردد و تخليه اين اماكن مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و قانون مدني مي باشد روزنامه رسمي 13892-24/8/1371 شماره 1522 / هـ    25/7/1371 پرونده وحدت رويه…

ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 ضرورت براي احراز روابط استيجاري

 در دعوي موجر عليه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه كه به استناد ذيل ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 اقامه مي شود طرف دعوي قرار دادن مستأجر كل هم در صورت ضرورت براي احراز روابط استيجاري و ... الزامي است روزنامه رسمي…

شمول ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 62 به كليه اماكن مسكوني

 شمول ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 62 به كليه اماكن مسكوني روزنامه رسمي 12869-13/2/1368 شماره 999 - هـ   28/1/1368 پرونده وحدت رويه رديف 66/33 هيأت عمومي رياست معظم ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار مي رساند : آقاي…

قابليت تجديد نظر موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

 قابليت تجديد نظر موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 روزنامه رسمي 12854-27/1/1368 998- هـ      7/1/1368 پرونده وحدت رويه رديف 67/112 هيأت عمومي هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار مي رساند…

دعوي راجع به مطالبه اجور معوقه از حيث صلاحيت تابع نصاب خواسته است

 دعوي راجع به مطالبه اجور معوقه از حيث صلاحيت تابع نصاب خواسته است روزنامه رسمي شماره 11916-2/11/1364 شماره 386- هـ     3/10/1364 رديف 64/105 رأي شماره 23-14/8/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور…

در رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره

در رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره كه ملازمه با تعيين حق كسب و پيشه دارد ولو آنكه ميزان حق كسب و پيشه زائد بر ميزان دادگاه صلح باشد اين قضيه از تبعات دعوي و تأثيري درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت ندارد روزنامه رسمي شماره…

غيرقابل استماع بودن دعوي تخليه عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل

غيرقابل استماع بودن دعوي تخليه عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل روزنامه رسمي شماره 11628-4/11/1363 211- هـ       2/10/1363 رديف 63-17 هيأت عمومي بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً شركت سهامي بيمه ايران به…

اقامه دعوي موجر با مستأجر با نوجه به ماده 15 قانون جديد روابط موجر و مستأجر

به لحاظ مرجعيت عام دادگاه‌هاي دادگستري و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جديد روابط موجر و مستأجر در صورتي كه موجر با مستأجر اماكن مسكوني راجع به ميزان اجرت المثل و كيفيت پرداخت آن براي خود حقي قائل باشند مي‌توانند با توجه به شرايط و مقررات…

20 درصد كاهش اجاره بها بين موجر و مستأجر

 20 درصد كاهش اجاره بها بين موجر و مستأجر روزنامه رسمي شماره 10907-16/5/1361 شماره 39530    13/4/1361 رديف 60/42 هيأت عمومي هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور در خصوص اعمال مدلول تبصره 1 لايحه قانوني 20% تقليل اجاره بها مصوب…

منظور از شاخص كل بهاي كالاها قانون روابط موجر و مستأجر است

منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران ، مذكور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر شاخص كل در تمام كشور است روزنامه رسمي 9686-28/12/1356 حكم شماره114-20/12/1356 شماره 90790    15/12/1356…

بند نهم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356

 بند نهم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ناظر به دادخواست هاي تخليه قبل از اجراي قانون نيست روزنامه رسمي 9686-28/12/1356 حكم شماره 113-24/11/1356 شماره 90790      15/12/1356 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور قبل از…

ماده 4 قانون روابط مالك و مستأجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون طرح شده

ماده 4 قانون روابط مالك و مستأجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون طرح شده و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود روزنامه رسمي 9603-17/9/1356 حكم شماره95-10/7/1356 شماره 524     23/8/1356 رديف 63 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور…

بعد از انقضاء مدت اجاره بين مستأجر كل و مستأجر جزء رابطه استيجاري وجود ندارد

 بعد از انقضاء مدت اجاره بين مستأجر كل و مستأجر جزء رابطه استيجاري وجود ندارد روزنامه رسمي 9168-30/3/1355 حكم شماره 9-10/3/1355 شماره 40260      17/3/1355 رديف 36 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مستأجري كه حق انتقال…

قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه لازم العمل باشد

قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه لازم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت روزنامه رسمي 8760-13/11/1353 حكم شماره 71-4/9/1353 رديف 53/27 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور 1) در رسيدگي…