مرور رده

آرا مربوط به تجدید نظر و پژوهش

منظور مقنن از مرجع تجديد نظر مرجعي است كه از حيث شأن و مقام عالي تر باشد

منظور مقنن از ذكر جمله مرجع تجديد نظر ، در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ، مرجعي است كه از حيث شأن و مقام عالي تر باشد نقل از شماره 15736-12/12/1377 روزنامه رسمي شماره 2015- هـ     19/11/1377 پرونده وحدت…

آراء دادگاه‌ هاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاه‌ انقلاب اصدار يافته

 آراء دادگاه‌ هاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو اينكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوان عالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوطه مي باشد…

دعاوي كه خواسته آن غير مالي است قابل تجديد نظر مي باشد

 دعاوي كه خواسته آن غير مالي است قابل تجديد نظر مي باشد نقل از شماره 15064-26/8/1375 روزنامه رسمي شماره 1865 / هـ 3/8/1375 پرونده وحدت رويه رديف 75/17 هيأت عمومي حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور با عرض سلام و تحيت…

آراء صادره از دادگاه‌هاي حقوقي 2 قابل تجديد نظر نمي باشد

 آراء صادره از دادگاه‌هاي حقوقي 2 قابل تجديد نظر در دادگاه‌هاي تجديد نظر مركز استان نمي باشد نقل از شماره 14611-14/2/1374 روزنامه رسمي شماره 1757/ هـ    23/1/1374 پرونده وحدت رويه رديف 73/68 هيأت عمومي رياست محترم هيأت عمومي…

احكام راجع به نفقه و حضانت و تمكين و … قابل تجديد نظر نمي‌باشد

احكام راجع به نفقه و حضانت و تمكين و ... قابل تجديد نظر نمي‌باشد روزنامه رسمي 14549 20/11/1373 شماره 1719  / هـ    5/10/1373 پرونده وحدت رويه رديف 73/15 هيأت عمومي رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً ، به استحضار…

قرار صادره از دادگاه حقوقي 1 مرجع رسيدگي تجديد نظر از آراء دادگاه حقوقي

قرار صادره از دادگاه حقوقي 1 كه مرجع رسيدگي تجديد نظر از آراء دادگاه حقوقي 2 بوده قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي كشور نمي باشد روزنامه رسمي 13667-16/11/1370 شماره 1438 / هـ 23/10/1370 پرونده وحدت رويه رديف 70/41 هيأت عمومي…

قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي

 قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حكمي كه دادگاه حقوقي 1 در مرحله تجديد نظر صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حكم راجع به اصل دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي كشور نيست روزنامه رسمي 13474-25/3/1370 شماره 1365 / هـ   …

مهلت تجديد نظر خواهي از احكام دادگاه مدني خاص 10 روز است

مهلت تجديد نظر خواهي از احكام دادگاه مدني خاص 10 روز است روزنامه رسمي 12995-20/7/1368 شماره 1068- هـ 1/7/1368 پرونده وحدت رويه رديف 68/36   هيأت عمومي ديوان عالي كشور رياست معظم ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار عالي مي…

درخواست تجديد نظر از احكام و قرارهاي حقوقي مقيد به مهلت نيست

درخواست تجديد نظر از احكام و قرارهاي حقوقي مقيد به مهلت نيست روزنامه رسمي 12709- 24/7/1367 شماره 845- هـ 31/6/1367 پرونده وحدت رويه رديف :67/19 هيأت عمومي هيأت عمومي محترم وحدت رويه ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار مي رساند…

مرجع تجديد نظر آراء دادگاه حقوقي 1 كه به قائم مقامي دادگاه حقوقي 2 صادر مي شود

مرجع تجديد نظر آراء دادگاه حقوقي 1 كه به قائم مقامي دادگاه حقوقي 2 صادر مي شود با دادگاه حقوقي 1 همان محل يا نزديك ترين دادگاه حقوقي 1 خواهد بود رديف 66/8 رأي شماره 505-21/3/1366هيأت عمومي ديوان عالي كشور هيأت عمومي محترم ديوان عالي…

قبول درخواست تجديد نظر نسبت به رأي دادگاه صلح موافق موازين تشخيص مي‌گردد

 قبول درخواست تجديد نظر نسبت به رأي دادگاه صلح موافق موازين تشخيص مي‌گردد روزنامه رسمي شماره 11573-28/8/63 شماره 175- هـ   6/8/1363 رديف 63/38 هيأت عمومي هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور بسمه تعالي احتراماً به استحضار مي…

دادگاه‌هاي حقوقي 1 در رسيدگي و صدور حكم نسبت به دعاوي

دادگاه‌هاي حقوقي 1 در رسيدگي و صدور حكم نسبت به دعاوي كه در نصاب دادگاه‌هاي حقوقي 2 باشد پس از خاتمه رسيدگي بايد انشاء رأي نمايند رديف 65/50 رأي شماره 17- 18/6/1365 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور آقاي…

رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش قابل پژوهش است

رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش قابل پژوهش است روزنامه رسمي 8640-14/6/1353 حكم شماره 24- 15/3/1353 شماره 35208 9/4/1353 رديف 16/53 رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ماده 16 قانون حمايت خانواده مقرر داشته است: ( تصميم…