مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری تهران

0

 

مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری تهران و مؤسسات وابسته

ماده 1 – در اجرای ماده 47 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و به استناد ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری‌ها صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت که دارای شخصیت حقوق و استقلال مالی خواهد بود ایجاد می‌شود. وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و سهم شهرداری در حساب مخصوص در یکی از بانک‌های دولتی که به صرفه و صلاح صندوق تشخیص داده شود نگهداری خواهد شد.
تبصره1 – مستخدمین قراردادی شهرداری تهران تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری مو از کارافتادگی و فوت می‌باشد و از این لحاظ طبق قانون مذکور درباره آنها عمل خواهد شد.
تبصره2 – کلیه مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری تهران که از لحاظ استخدامی از مقررات مورد عمل شهرداری مذکور تبعیت می‌کنند مشمول این مقررات خواهند بود.
ماده 2 – اساسنامه صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداری تهران حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این مقررات از طرف شهرداری تهیه و پس از تصویب انجمن شهر با رعایت تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده 3 – شهرداری مکلف است از تاریخ تطبیق وضع استخدامی مستخدمین خود با آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب نوزدهم آذر ماه 1345 هر ماه هفت درصد از حقوق و مزایای شغل مستخدمین ، ثابت خود را کسر نموده و پس از افزودن چهارده درصد به آن بابت سهم شهرداری مجموع آن را به صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداری پایتخت که در این مقررات صندوق بازنشستگی نامیده می‌شود پرداخت نماید.
تبصره – کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق مرتبه و پایه آنان احتساب پرداخت خواهد شد.
ماده 4 – شهرداری مکلف است حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی نموده و به استخدام ثابت شهرداری پذیرفته می‌شوند و همچنین هر نوع اضافه حقوق ماه اول که به مستخدم پرداخت می‌شود برداشت و به صندوق بازنشستگی واریز نماید.
ماده 5 – حقوق بازنشستگی مستخدمین شهرداری با رعایت شرایط زیر تعیین و برقرار می‌گردد :
الف – مستخدم حداقل ده سال تمام کسور بازنشستگی مقرر را پرداخت نموده باشد و یا پرداخت آن را طبق مفاد این مقررات تعهد کرده باشد.
ب – سن مستخدم مرد به شصت سال تمام وسن مستخدم زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
ماده 6 – ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران در خدمت شهرداری بوده‌اند شناسنامه ایست که در تاریخ 19/9/1345 در دست داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعداً به استخدام شهرداری پذیرفته شده و یا می‌شوند شناسنامه‌ای است که در بدو ورود بخدمت ارائه نموده و یا نمایند.
تبصره – در صورتیکه ماه تولد و یا ماه تاریخ ورود به خدمت از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهرماه ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .
ماده 7 – شهرداری موظف است قبل از تاریخ بازنشستگی در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست او حداکثر چهارماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای شغل به وی اعطا نماید و تاریخ انقضا این مرخصی در هر حال باید طوری تعیین گردد که سن مستخدم زن از 60 سال و سن مستخدم مرد از 65 سال تجاوز نکند.
ماده 8 – حقوق بازنشستگی عبارتست از یک چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمتی که مستخدم کسور بازنشستگی مقررا پرداخت نموده و یا پرداخت آنرا طبق مفاد این مقررات تعهد کرده باشد مشروط براینکه اولا از چهار پنجم متوسط حقوق زمان اشتغال مستخدم تجاوز ننماید و ثانیا از آخرین پایه گروه 12 جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری بیشتر نشود.
ماده 9 – متوسط حقوق موضوع ماده 8 عبارت از معدل حقوق و مزایای شغل سه سال آخر خدمت می‌باشد و در صورتیکه مجموع خدمت مستخدم از سه سال کمتر باشد متوسط حقوق معدل و مزایای شغل سنوات خدمت او خواهد بود.
ماده 10 – در صورتیکه مستخدمین ثابت شهرداری تهران با داشتن شرایط زیر:
الف – مستخدم زن با بیست و پنج سال سابقه خدمت و حداقل پنجاه سال تمام سن .
ب – مستخدم مرد با سی سال سابقه خدمت و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن تقاضای بازنشستگی کند ، شهرداری مکلف به قبول آنست ولی برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان و بازماندگان و عایله آنها در هر مورد از تاریخ تحقق یافتن شرایط مذکور در این مقررات است .
ماده 11 – شهرداری می‌تواند آن عده از مستخدمین خود را که واجد شرایط مذکور در ماده 5 این آیین‌ نامه می‌باشند بازنشسته کند.
ماده 12 – شهرداری موظف است کلیه مستخدمین ثابت خود را که در شرایطی سنی زیر:
الف – مستخدم مرد 65 سال تمام .
ب – مستخدم زن 60 سال تمام .
می‌باشند درصورتیکه واجد شرایط مذکور در بند الف ماده 5 باشند بازنشسته نماید ، و هرگاه واجد شرایط مذکور نبوده و تحقق یافتن آن نیز با احتساب سنوات خدمت گذشته و پرداخت کسور بازنشستگی میسر نگردد خدمت آنان با پرداخت یکماه آخرین حقوق زمان اشتغال در ازا هرسال خدمت و کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و شهرداری و بهره آن همچنین پرداخت حقوق مرخصی استحقاقی ذخیره شده که در هرحال از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد از طرف شهرداری بازخرید می‌گردد.
تبصره – خدمت اینگونه مستخدمین در صورتیکه کمتر از ده سال باشد ده سال احتساب خواهد گردید و در هر صورت مبلغ کل پرداختی از طرف شهرداری بابت باز خرید خدمت از یکصد هزارریال کمتر نخواهد بود.
ماده 13 – سوابق خدمت مستخدمین ثابت شهرداری که به استناد آیین‌ نامه استخدامی شهرداری مصوب 19/9/1345 تبدیل وضع یافته‌اند بنا به تقاضای آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنها محسوب و منظور خواهد شد مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی سوابق مذکور را به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند.
ماده 14 – مأخذ پرداخت کسور بازنشستگی به منظور احتساب سوابق خدمت موضوع ماده 13هفت درصد نصف مجموع اولین حقوق ورود به خدمت آنان در شهرداری تهران به علاوه اولین حقوق بعد از تطبیق به مستخدم ثابت براساس آیین‌نامه استخدامی شهرداری مصوب 19/9/1345 خواهد بود و سهم شهرداری نیز با توجه به مفاد ماده 2 این آیین‌نامه به همان نسبت پرداخت می‌شود.
تبصره 1 – کسور متعلق در اجرای این ماده از طرف مستخدم و شهرداری در یکصد و بیست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد گردید ، مشروط بر اینکه در مورد مستخدمین شاغل مجموع پرداختی مستخدم بابت بدهی کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته وکسور بازنشستگی جاری از یک چهارم مجموع حقوق و مزایای شغل وی و در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران از حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان تجاوز نکند و در صورتی که از این مقدار تجاوز کند به همان نسبت به تعداد اقساط ماهانه علاوه خواهد شد.
تبصره2 – کیله وجوهی که به عنوان پس انداز از حقوق مستخدمین ثابت اعم از سهم مستخدم وشهرداری تا تاریخ تصویب این مقررات دریافت شده است بابت کسور بازنشستگی همان سنوات خدمت (اعم از سهم مستخدم و شهرداری ) محسوب و منظور خواهد شد و بابت این سنوات کسور دیگری تأدیه نمی‌گردد.
ماده 15 – سابقه خدمت مستخدمین مشمول ماده 13 از لحاظ بازنشستگی و وظیفه در صورتی جز خدمت ثابت آنان محسوب خواهد شد که به موجب احکام صادره قبلی در شهرداری‌ها و مؤسسات دولتی بوده باشد.
ماده 16 – مدت خدمت وظیفه مستخدمین ثابت جز سابقه خدمت آنان محسوب می‌گردد ، مشروط براینکه مستخدم کسور بازنشستگی سهم خود را طبق تبصره 1 ماده 14 پرداخت نماید که در این صورت شهرداری نیز موظف به پرداخت سهم خود در مدت مقرر می‌باشد.
ماده 17 – مستخدمینی که دارای 32 سال تمام سابقه پرداخت کسور بازنشستگی باشند می‌توانند درصورت تمایل بنا به درخواست خود از پرداخت کسور بازنشستگی معاف شوند و شهرداری نیزسهمی بابت آنان نخواهد پرداخت ولی مبنای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه اینگونه مستخدمین و بازماندگان آنان متوسط حقوق سه سال آخری میباشد که بر مبنای آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند.
ماده 18 – کشوری نسبت به واریز کسور مربوط به صندوق بازنشستگی موضوع این مقررات اقدام کند.
کسور بازنشستگی اینگونه مستخدمین همچنین حقوق بازنشستگی یا وظیفه پرداختی به آنان یا بازماندگان آنها باید در حساب جداگانه نگهداری شود تا درصورتیکه صندوق بازنشستگی از این بابت با کسری مواجه شود – دولت کمبود آن‌را تأمین و پرداخت کند.
ماده 19 – در صورتیکه مستخدم ثابت به علل غیرناشی از کار ، از کار افتاده شناخته شود ماهانه متوسط حقوق ضربدر سنوات پرداخت کسور را به عنوان حقوق وظیفه از کارافتادگی دریافت خواهد داشت و این حقوق از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در ماده 8 تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم کمتر از پانزده سال باشد 15 سال تمام محسوب خواهد شد.
ماده 20 – در صورتیکه مستخدم بعلت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه از کار افتاده شناخته شود بدون رعایت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در ماده 8 به عنوان حقوق وظیفه از کار افتادگی درباره وی برقرار می‌گردد.
ماده 21 – در صورتیکه مستخدم بازنشسته یا ازکار افتاده فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان او بر مبنای حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه از کارافتادگی مستخدم متوفی به ترتیب زیر برقرار می‌شود:
1 – عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده است از پنجاه درصد و درصورتیکه متوفی داری چند عیال باشد این سهم به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
2 – شوهر در صورتیکه علیل و از کار افتاده وتحت تکفل عیال متوفای خود بوده باشد از پنجاه درصد.
3 – فرزندان متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات رسمی عالی آموزشی تا پایان بیست و پنجسالگی (در مورد دختران مشروط بر اینکه شوهر نداشته باشند) هر یک از 25 درصد و هرگاه هیچیک از والدین در قید حیات نباشند هریک از پنجاه درصد.
4 – فرزندان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که از کار افتاده باشند مادام العمر طبق درصدهای مقرر در بند پ این ماده .
5 – والدین متوفی مشروط براینکه تحت تکفل مستخدم متوفی بوده و سن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 سال تمام یا بیشتر باشد و یا از کار افتاده باشند از بیست درصد و هرگاه بازمانده واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد از 50 درصد.
6 – نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفایت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط بندهای پ و طبق درصدهای مقرر در بند پ این ماده .
تبصره – مجموع سهام بازماندگان نمی‌تواند از صد در صد حقوق وظیفه موضوع این ماده تجاوز نماید و در صورتیکه از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از بازماندگان به تناسب درصدهای مذکور در این ماده کاهش خواهد یافت . در این حال هرگاه هر یک از بازماندگان مستخدم متوفی فوت شود یا فاقد شرایط استحقاق دریافت حقوق وظیفه گردد سهم او با در نظر گرفتن در صدهای مذکور در این ماده به سهم باقی بازماندگان اضافه خواهد شد.
ماده 22 – در صورتیکه مستخدم قبل از برقراری حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه از کارافتادگی فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان وی بر مبنای 45 حقوق بازنشستگی استحقاقی مستخدم متوفی به ترتیب مقرر در ماده 21 برقرار می‌شود. در این مورد سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم درصورتیکه از 15 سال تمام منظور خواهد شد.
ماده 23 – هرگاه مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان او بر مبنای 45 حقوق وظیفه‌ای که طبق ماده 20 به مستخدم متوفی تعلق می‌گرفته است به ترتیب مقرر در ماده 21 برقرار می‌شود.
ماده 24 – در موارد از کارافتادگی و فوت هرگاه سنوات پرداخت کسور ، بازنشستگی مستخدم کمتر از سه سال باشد متوسط حقوق مدتی که مستخدم کسور بازنشستگی را پرداخت کرده است ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت .
ماده 25 – از کارافتادگی موضوع این مقررات عبارت از عام توانایی کامل و دایمی شخص به انجام دادن اموری که به آن اشتغال داشته است می‌باشد. تشخیص از کارافتادگی و سبب آن و همچنین تشخیص اینکه فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه بوده است با هیأت مدیره صندوق بازنشستگی خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأی شورای اداری شهرداری پایتخت قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 26 – در صورتیکه مستخدم متوفی از بابت پرداخت کسور بازنشستگی سنوات خدمت احتساب شده قبلی یا خدمت وظیفه عمومی بدهکار باشد اقساط مذکور هر ماهه از سهمیه هر یک از بازماندگان با رعایت تبصره 1 ماه 14 با این مقررات به تناسب کسر خواهد شد.
ماده 27 – اخذ حقوق وظیفه در صورت دریافت هرگونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر ممنوع است .
ماده 28 – دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت و همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق و بازنشستگی توأماً از صندوق بازنشستگی کشور و صندوق مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها و انجمن‌های بهداری و سازمان‌هایی که جنبه محلی داشته و هزینه‌های آن‌ها از درآمدهای خاص محلی تأمین می‌شود ممنوع است . مستخدمی که مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه و یا یک حقوق وظیفه و حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک از آن‌ها مخیر است .
ماده 29 – اشتغال بازنشستگان مشمول مقررات در شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها ممنوع است.
ماده 30 – هرگاه مستخدمی که طبق این مقررات از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود ولی در صورتیکه محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عایله او همان رفتار می‌شود که در مورد بازماندگان بازنشستگان متوفی می‌شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او به ترتیب مقرر در ماده 21 پرداخت خواهد شد.
ماده 31 – هرگاه مستخدمی که طبق این مقررات مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده است به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شود و بعداً در اثر اعاده دادرسی از اتهام منتسبه برایت حاصل نماید مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی استحقاقی خود و وجوهی که طبق ماده 30 در مدت محرومیت پرداخت شده است خواهد بود.
ماده 32 – هرگاه مستخدمی که طبق این مقررات از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می‌کند در مدت یکسال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را مطالبه نکند عایله او در صورتیکه طبق شرایط ماده 21 مشمول دریافت حقوق وظیفه باشند حق دارند موقتاً حقوق وظیفه مقرر خود راتقاضا و دریافت کنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دایم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم گردد در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می‌گردد.
تبصره – منظور از عایله مذکور در این مقررات افرادی که طبق ماده 21 و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.
ماده 33 – توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان 14 حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است .
ماده 34 – ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد و در مورد مستخدم بازنشسته یا ازکارافتاده‌ای که ترک تابعیت کند با عایله او در صورت بقا تابعیت ایران طبق ماده 32 رفتار می‌شود.
ماده 35 – در صورتیکه خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و مقررات مؤسسه جدید محل خدمت او اجازه دهد بنا به درخواست مستخدم صندوق بازنشستگی مکلف است کسور بازنشستگی مربوط به او را اعم از سهم شهرداری و سهم مستخدم با احتساب 6% بهره مرکب سالانه به صندوق مربوط به مؤسسه جدید انتقال دهد.
ماده 36 – هرگاه خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و از شمول این مقررات خارج گردد اگر سابقه پرداخت کسور بازنشستگی او پنج سال یا کمتر باشد کسور بازنشستگی پرداختی سهم او به اضافه 6% بهره مرکب سالانه و اگر بیش از پنج سال و کمتر از ده سال تمام سابقه پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشد کسور بازنشستگی پرداختی سهم او و نصف کسور بازنشستگی پرداختی سهم شهرداری به اضافه 6% بهره مرکب سالانه پس از رسیدن به سن شصت سالگی در مورد مرد و پنجاه و پنج سالگی در مورد زن پرداخت می‌شود و در صورتی که قبل از رسیدن به سنین مذکور ازکار افتاده یا فوت شود وجوه مزبور بلافاصله به او یا بازماندگان او برحسب مورد پرداخت خواهدشد.
ماده 37 – صندوق بازنشستگی موظف است هر سه سال یکبار وضع مالی صندوق را از نظر تطبیق کسور بازنشستگی با توجه به تعهدات صندوق در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه براساس محاسبات فنی مورد بررسی قرار داده و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی به شهرداری تهران گزارش دهد.
ماده 38 – میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این مقررات هر سه سال یکبار با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی از طرف شورای اداری شهرداری تهران مورد بررسی قرار خواهدگرفت و در صورتیکه شاخص هزینه زندگی طی مدت مذکور پنج درصد و یا بیشتر افزایش یافته باشد و یا ضریب ریالی جدول حقوق اضافه شود و یا حقوق مستخدمین بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری تغییر کند شورا در مورد افزایش میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه طرح لازم را تهیه و پس از تأیید شهردار تهران و موافقت انجمن شهر و تصویب هیأت وزیران بمورداجرا گذارده خواهد شد.
ماده 39 – وراث قانونی آندسته از مستخدمین ثابت شهرداری که پس از تاریخ تطبیق وضع استخدامی (1/4/1347) موضوع ماده 66 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 19/9/1345 فوت شده‌اند می‌توانند با دارا بودن شرایط مقرر در این مقررات از حقوق وظیفه استفاده کنند مشروط براینکه در صورت دریافت وجوه پس انداز و پایان خدمت و امثال آن وجوه دریافتی را مسترد دارند ، در اینصورت کسور بازنشستگی مدت خدمت گذشته سهم مستخدم متوفی طبق این مقررات از حقوق وظیفه آنان کسر می‌شود و شهرداری نیز موظف است سهم خود را به صندوق بازنشستگی پرداخت کند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.