قرار داد اجاره به شرط تملیک خودرو

0

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- موجـر / موجـرین ……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی /              ثبت ……………………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملي ………………………………………….. ساکن ……………………………………………… کد پستی ……………………. تلفن ………………………… اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………………. به موجب ………………………………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.