قرارداد ناظر پروژه پژوهشي

0

فرم قرارداد ناظر پروژه پژوهشي

شماره قرارداد ناظر :

اين قرارداد فيمابين شرکت ……………… به نمايندگي…………….مدير پژوهش و فنآوري به نشاني: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس : …………. که از اين پس کارفرما ناميده مي شود از يک طرف ………………. و …………….که از اين پس ناظر ناميده مي شود از طرف ديگر ، بر اساس شرايط و ضوابط مشروحه زير منعقد مي گردد و طرفين ملزم به اجراي کليه مفاد آن مي باشند .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.