قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – مجازات ها

0

 

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – مجازات ها

 

ماده 28 – افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلوده کننده غیر مجاز تردد می نمایند به جزاي نقدي پانصد هزار ريال و همچنین کسانی که محدودیت ها و ممنوعیت های موضوع ماده 7 این قانون را رعایت ننمایند به حکم دادگاه صالح به جزای نقدی از بيست وپنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر حجم موتور میزان آلودگی و دفعات تکرار جرم محکوم خواهند شد ضمنا از تردد وسایل نقلیه آلوده کننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده 29 – صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاه های آلوده کننده که برخلاف مواد 14 و 16 و17 این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای نقدی از 2 ميليون ریال تا 5 میلیون ریال و درصورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از 5 ميليون ریال تا 10 میلیون ریال محکوم می شوند.
تبصره 1 – صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه های آلوده کننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه می‌باشند.
تبصره 2 – در مورد جرائم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست می باشد.
ماده 30 – کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه برداری وتعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و کارگاه ها، منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیارایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند برحسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا 3 ماه وجزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره – در صورتی که مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته یا گزارش خلاف واقع ارائه نمایند علاوه بر محکومیت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 31 – صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده 24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی ازپانصد هزار ریال تا پنج ميليون ریال و در صورت تکرار از دو ميليون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 32 – مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی به جزای نقدی از يكصد هزار ریال تا يك ميليون ریال و در صورت تکرار از دويست هزار ریال تا دو میلیون ریال و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تایک میلیون ریال محکوم خواهند شد.

برای خرید و دانلود تمام متن  در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.