قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 13/2/1362

0

قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 13/2/1362

فصل دوم – اجاره بها

ماده 3- اجاره بهاي هر محل همان است که در اجاره نامه قيد شده و اگر اجاره نامه اي نباشد به مقداري است که بين طرفين مقرر يا عملي شده است و در صورتي که مقدار آن احراز نشود دادگاه طبق موازين قضايي نسبت به تعيين مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد .

تبصره – در موارد بطلان اجاره و استيفاي مستأجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دريافت اجرت المثل مي‌باشد .

ماده 4- مستأجر بايد در موعد تعيين شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر يا نماينده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه يا هر موعد تعيين شده ديگر موجر مي تواند با رعايت اين قانون در صورتي که اجاره نامه رسمي داشته باشد به دفتر خانه تنظيم کننده سند مراجعه نمايد .

دفتر خانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا اخطاريه اي به مستأجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را فراهم نسازد مدارک را براي صدور اجراييه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد .

در صورتي که مستأجر دليل موجهي بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عمليات اجرايي را متوقف و اجراييه را باطل مي نمايد ودر صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره بها موجر مي تواند تقاضاي وصول اجاره بهاي معوقه را بنمايد.

 

فصل دوم – اجاره بها

ماده 3- اجاره بهاي هر محل همان است که در اجاره نامه قيد شده و اگر اجاره نامه اي نباشد به مقداري است که بين طرفين مقرر يا عملي شده است و در صورتي که مقدار آن احراز نشود دادگاه طبق موازين قضايي نسبت به تعيين مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد .

تبصره – در موارد بطلان اجاره و استيفاي مستأجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دريافت اجرت المثل مي‌باشد .

ماده 4- مستأجر بايد در موعد تعيين شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر يا نماينده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه يا هر موعد تعيين شده ديگر موجر مي تواند با رعايت اين قانون در صورتي که اجاره نامه رسمي داشته باشد به دفتر خانه تنظيم کننده سند مراجعه نمايد .

دفتر خانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا اخطاريه اي به مستأجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را فراهم نسازد مدارک را براي صدور اجراييه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد .

در صورتي که مستأجر دليل موجهي بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عمليات اجرايي را متوقف و اجراييه را باطل مي نمايد ودر صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره بها موجر مي تواند تقاضاي وصول اجاره بهاي معوقه را بنمايد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.