قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 13/2/1362

0

قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 13/2/1362

فصل چهارم – موارد فسخ

ماده 6- در موارد زير مستأجر مي تواند اجاره را فسخ نمايد :

1- در صورتي که عين مستأجره با اوصافي که در اجاره نامه قيد شده منطبق نباشد ( با رعايت ماده 415 قانون مدني )

2- در مورادي که مطابق شرايط تاجاره حق فسخ مستأجر تحقيق يابد.

3- هر گاه مورد اجاره کلا يا جزء در معرض خرابي واقع شود به نحوي که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمير نباشد .

ماده 7- هر گاه مستأجر به علت انقضاي مدت اجاره يا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخليه کند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مي تواند به دادگاه محله وقوع ملک مراجعه و تخليه کامل مورداجاره را تأمین دليل نمايد و کليد آن را به دفتر دادگاه تسليم کند .

از اين تاريخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آينده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي کند که براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت کليد حاضر شود .

ماده 8- موجر مي تواند در موارد زير اجاره را فسخ و حکم تخليه را از دادگاه درخواست کند :

الف- در موردي که مستأجر با سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را کلا يا جزئاً به هر صورتي که باشد به غير واگذار نموده و يا عملا از طريق وکالت و يا نمايندگي و غيره در اخيتار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت الکفاله قانوني خود قرارداده باشد .

ب- در صورتي که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد .

ج- در صورتي که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتي که در قرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد .

د- در صورتي که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نمايد .

تبصره 1- در صورتي که عين مستأجره براي مقصودي غير از کسب يا پيشه و يا تجارت به اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکني است .

تبصره 2- اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخليه و در اختيار موجر قرار مي دهد .

ماده 9- در مواردي که دادگاه تخليه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد مي تواند مهلتي براي مستأجر قرار بدهد .

تبصره شوراي عالي قضايي مکلف است در اولين فرصت دادگاه هاي ويژه اي را تشکيل داده و کليه احکام تخليه که از طرف دادگاه ها يا اداره ثبت صادر گرديده و هنوز اجرا نشده است مورد تجديد نظر قرار دهند چنانچه تخليه منزل مستلزم عسر و حرج براي مستأجر باشد آن حکم را متوقف سازد .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.