قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه

0

قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش

مصوب 1/6/1377

ماده واحده – به موجب این قانون ممنوعیت مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش – مصوب 9/6/1372 – بنا به ضرورت پس از احراز عسر و حرج طبق موازین قضایی توسط دادگاه تا رفع نیاز وزارت مذکور تا پایان سال 1380 تمدید می شود . تعدیل اجاره بها به قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد .

تبصره 1 – کمیسیونی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، آموزش و پرورش ، رئیس سازمانی برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ریاست وزیر آموزش و پرورش موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، وضعیت ساختمان های استیجاری موضوع این قانون و امکانات و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را بررسی و روش های جایگزینی ساختمان های مذکور را از منابع مناسب از جمله اموال دولتی به هیأت دولت برای اتخاذ تصمیم مقتضی پیشنهاد نماید به نحوی که تا پایان مهلت مقرر در این قانون کلیه ساختمان های استیجاری یاد شده در صورت درخواست مالکان آنها تخلیه شود .

تبصره 2 – حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه اجرایی تبصره (1) آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید کمیسیون مذکور در فوق ، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/6/1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.