صورت جلسه تغيير و اصلاح مواد اساسنامه شركت با مسئوليت محدود

0

مجمع عمومي فوق العاده شركت ……………………………………………. با مسئوليت محدود به شماره ثبت ………………….در ساعت  …………… مورخه …………….. با حضور اكثريت / كليه شركاء درمحل شركت تشكيل و درخصوص تغيير و اصلاح مواد اساسنامه تصميمات ذيل اتخاذ گرديد .

 1. ماده ……………….. اساسنامه شركت به شرح ذيل اصلاح مي گردد .
  …………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………….
 2.  ماده ……………….. اساسنامه شركت به شرح ذيل اصلاح مي گردد .
  …………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………….

3) به آقای / خانم …………………. فرزند ……………………. وكالت داده مي شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها وتسليم صورت جلسه و ساير مدارك و پرداخت هزينه هاي قانوني و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

     نام و نام خانوادگي                               ميزان سهم الشركه                                      امضاء

 1. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 2. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 3. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 4. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 5. ……………………………………..            ……………………………………..            ………………….
 6. ……………………………………..           ……………………………………..             ………………….
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.