شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان – تضمین ، پرداخت ، تحویل کار

0

شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان – تضمین ، پرداخت ، تحویل کار

 

ماده 34 – تضمین انجام تعهدات
موقع امضای پیمان ، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمانتنامه‌ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه‌ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است ، تسلیم کارفرما کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یا شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبارضمانتنامه ، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق داردکه مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه به رسم وثیقه نزدخود نگه دارد. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس تحویل موقت ، باتوجه به تبصره یک این ماده آزاد می‌کند.
تبصره 1 – حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت ، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده 37 ، بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می‌شود. هرگاه بر اساس این صورت وضعیت ، پیمانکار بدهکار نباشد و یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حس انجام کار کمتر باشد ، ضمانتنامه انجام تعهدات بی‌درنگ آزاد می‌شود. ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار ، از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد ، ضمانتنامه انجام تعهدات ، برحسب مورد طبق شرایط تعیین شده درماده 40 یا 52آزاد می‌شود.
تبصره 2 – در صوری که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات ، به جای ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد ، طبق شرایطی است که در این پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است .
ماده 35 – تضمین حسن انجام کار
از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می‌شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می‌گردد.
تبصره – پیمانکار می‌تواند ، وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است ، دریافت کند.
ماده 36 – پیش پرداخت
کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت کند. میزان ، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن ، براساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کارفرما نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد ومدارک پیمان درج شده است .
پیمانکار در موعدهای مقرر در دستورالعمل پیشگفته ، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت درخواست خود را به مهندس مشاور می‌نویسد. کارفرما پس از تأیید مهندس مشاور ، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل ، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود ، پرداخت می‌نماید. مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت 20 روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است ، یا 10 روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار ، هر کدام که بیشتر است ، می‌باشد.
ماده 37 – پرداختها
الف ) در آخر هر ماه ، پیمانکار ، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه‌های اجرایی ، دستور کارها و صورت جلسه است اندازه گیری می‌نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می‌کند ، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان ، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می‌نماید. مهندس مشاوره ، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می‌نماید و آن را در مدت حداکثر 10 روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر ، برای کارفرما ارسال می‌نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می‌رساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت‌های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان ، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول صورت وضعیت ، با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می‌کند. با پرداخت صورت وضعیت موقت ، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست لیکن به منظور اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحویل موقت ، در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.
مقادیر درج شده در صورت وضعیت‌های موقت و پرداخت‌هایی که بابت آنها به عمل می‌آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها ، در صورت وضعیت‌های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی ، اصلاح و رفع می‌شود. به منظور ایجاد امکان برای تهیه ، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت‌های تعیین شده در ماده 40 ، پیمانکار باید ، ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن ، نسبت به تهیه متره‌های قطعی و ارائه آن‌ها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورت‌مجلس‌ها و مدارک مربوط اقدام نماید ، این اسناد باید درتهیه صورت وضعیت‌های موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1 – هرگاه به عللی صورت وضعیت‌های ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد ، کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده ، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعیتی راکه مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می‌کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن ، برای تصحیح به مهندس مشاور بر می‌گرداند ، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر 5 روز ، دوباره به شرح یاد شده ، برای کارفرما ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکار پرداخت گردد. در این صورت مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعی از تاریخی شروع می‌شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود.
تبصره 2 – هرگاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصلاح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذکر دلیل ، حداکثر ظرف یک ماه ، به کارفرما اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره 3 – اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند ، مهندس مشاور با تأیید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می‌کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می‌آورد. در این حالت ، هیچگونه مسئولیتی از نظر تأخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست .
ب ) در پیمان‌هایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ، پس از تأیید هر صورت وضعیت موقت ازسوی کارفرما پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهای آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین شاخص‌های اعلام شده محاسبه می‌نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند الف تعیین شده است ، برای مهندس مشاور ارسال می‌کند.
تبصره – اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار ، تعدیل کارکردهای هر نیمه ازسال (سه ماهه اول ودوم یا سوم و چهارم ) پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال ، با شاخص‌های قطعی ، پرداخت نشود ، طبق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد.
ج ) برای پرداخت وجوه دیگری که به موجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می‌گیرد ، مهندس مشاور ، ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت صورتحساب پیمانکار ، آن را رسیدگی می‌کند و به کارفرما تسلیم می‌نماید تا طبق بند الف برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود.
ماده 38 پرداخت‌های ارزی
هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان ، پیمانکار برای بعضی از هزینه‌های اجرایی موضوع پیمان ، احتیاج به ارز داشته باشد ، بدین ترتیب رفتار می‌شود.
الف ) اگر در اجرای بند الف ماده 17 ، برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده باشد ، کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانکار به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت ، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد ، به شرط آنکه در قرارداد آنها ، قسمتی از حقوق که هیچ گاه نباید از 50 درصد بیشترباشد ، به ارز پیش بینی شده باشد.
ب ) برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده است و باید از خارج کشور وارد شود و درعملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند ، پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، برای تهیه پروفرم‌های خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث ، به طوری که دست کم دارای 90 روز اعتبار باشد ، اقدام نماید. پیمانکار باید با مسئولیت خود ، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آنها با اسناد و مدارک پیمان ، کنترل نماید و پس از تأیید ، به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور ، اسناد دریافتی را بررسی می‌کند و پس از تأیید ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول آنها ، نظر کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. اسناد مربوط به خرید مصالح وتجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر شود. کارفرما بر اساس اسناد تأیید شده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می‌کند. پیمانکار با نظارت کارفرما ، نسبت به ترخیص مصالح وتجهیزات سفارش شده از گمرک ، به هزینه خود ، اقدام می‌نماید. پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای کار در صورت وضعیت‌ها منظور گردید ، پرداخت‌های قبلی که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است ، از طلب پیمانکار کسر می‌شود.
ج ) اگر در اجرای بندهای الف و ب نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند ، در صورت افزایش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌گردد.
د) تعدیل نرخ کارهای موضوع بند ( ب ) ، در صورت شمول تعدیل به این پیمان ، تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بها که در مورد این پیمان نافذ است ، می‌باشد.
ه) اگر برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه آنها درداخل نیست و باید از خارج کشور وارد شود ، از سوی کارفرما تسهیلات ارزی دراسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی شده باشد ، در این مورد ، به ترتیب پیش بینی شده عمل می‌شود. پرداخت هزینه تأمین ماشین آلات و ابزار موضوع این بند ، به عهده پیمانکار ، و مالکیت آنها ، متعلق به پیمانکاراست .
ماده 39 – تحویل موقت
الف ) پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد ، پیمانکار ازمهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می‌کند و نماینده خود را برای عضویت در هیأت تحویل معرفی می‌نماید. مهندس مشاور ، به درخواست پیمانکار رسیدگی می‌کند و در صورت تأیید ، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت ، تقاضای تشکیل هیأت تحویل موقت را از کارفرما می‌نماید. کارفرما به گونه‌ای ترتیب کار را فراهم می‌کند که هیأت تحویل ، حداکثر در مدت 20 روز از تاریخ آمادگی کار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است ، در محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید. اگر به نظر مهندس مشاور ، عملیات موضوع پیمان آماده بهره‌برداری نباشد ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضای پیمانکار ، نواقص و کارهایی را که باید پیش ازتحویل موقت تکمیل شود ، به اطلاع پیمانکار می‌رساند.
هیأت تحویل موقت ، متشکل است از:
نماینده کارفرما
نماینده مهندس مشاور
نماینده پیمانکار
کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیأت را به اطلاع مهندس مشاور وپیمانکار می‌رساند و تا تشکیل هیأت مهندس مشاور ، برنامه انجام آزمایش‌هایی را که برای تحویل کار لازم است تهیه و به پیمانکار ابلاغ می‌کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست ، برای روز تشکیل هیأت در محل کار آماده کند. پیمانکار موظف است که تسهیلات لازم را برای هیأت تحویل فراهم آورد.
آزمایشهای لازم به تشخیص و با نظر اعضای هیأت در محل انجام می‌شود ، و نتایج آن درصورت مجلس تحویل موقت درج می‌گردد. بجز آزمایش‌هایی که طبق اسناد و مدارک پیمان هزینه آنها به عهده پیمانکار است ، هزینه آزمایش‌ها را کارفرما پرداخت می‌کند.
هرگاه هیأت تحویل ، عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند ، اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت می‌نماید. صورتمجلس تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایش‌های انجام شده ، برای کارفرما ارسال می‌کنند و نسخه‌ای از آن را نیز تا ابلاغ از سوی کارفرما ، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهند.کارفرما پس از تأیید ، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.
هرگاه هیأت تحویل موقت ، عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید ، اقدام به تنظیم صورت مجلس تحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می‌کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایش‌هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می‌شود را تنظیم و ضمیمه صورت‌مجلس تحویل موقت می‌نماید و نسخه‌ای از آنها را به پیمانکار می‌دهد. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار ، مهندس مشاور ، به اتفاق نماینده کارفرما ، دوباره عملیات را بازدید می‌کند و اگر بر اساس فهرست نقایص تعیین شده ، هیچگونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد ، مهندس مشاور ، صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را که به امضای نماینده کارفرما ، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است ، همراه نتایج آزمایش‌های خواسته شده برای کارفرما ارسال می‌کند تا پس ازتأیید کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می‌شود. اگر به تشخیص کارفرما ، حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد ، به مهندس مشاور نمایندگی می‌دهد تا به جای نماینده کارفرما اقدام کند.
تاریخ تحویل موقت ، تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کارفرماست که در صورتمجلس تحویل موقت درج می‌شود. تاریخ شروع دوره تضمین ،تاریخ تحویل موقت است ، به شرط آنکه هیأت تحویل ، هیچگونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیأت تعیین شده است ، رفع شود. اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می‌کند ، بیش از مهلت تعیین شده باشد ، تاریخ تحویل موقت ، همان تاریخ تشکیل هیأت و تحویل کار به کارفرماست ، ولی تاریخ شروع دوره تضمین ، تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد.
اگر هیأت تحویل موقت ، دیرتر از موعد مقرر (20 روز از تاریخ اعلام آمادگی کار ازسوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است ) در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید ، تاریخ تحویل موقت ، تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کارفرماست . در این حالت ، اگر هیأت نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از سوی هیأت تعیین شده است رفع شود ، تاریخ شروع دوره تضمین 20 روز پس از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است می‌باشد ، مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می‌کند ، بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این صورت ، تاریخ شروع دوره تضمین ، برابر تاریخ رفع نقص که به تأیید مهندس مشاور رسیده است ، منهای مدت تأخیر تشکیل هیأت در محل (نسبت به مهلت 20 روز) ، می‌باشد. کارفرما باید هزینه‌های حفظ و نگهداری از کار را برای مدت تأخیر در تحویل موقت (نسبت به مهلت 20 روز) به پیمانکار پرداخت کند.
ب ) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، برای تکمیل و تحویل موقت قسمت‌های مستقلی از کار ، زمان‌های مجزایی پیش بینی شده باشد ، یا به نظر کارفرما ، بهره برداری از قسمت‌های مستقل از کار پیش از تکمیل کل کارمورد نیاز باشد ، کارفرما با رعایت این ماده ، قسمت‌های پیشگفته را تحویل موقت گرفته و اقدام‌های پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات ، شروع دوره تضمین ، تحویل قطعی ، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار ، را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، به صورت مستقل انجام می‌دهد.
ج ) اگر با توجه به بند الف ماده 29 ، عملیات موضوع پیمان تا حد 125 درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ، ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند ، کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می‌دهد.
د) در صورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود ، ولی پیمانکارتقاضای تحویل کار را نکند ، مهندس مشاور آماده بودن کار برای تحویل موقت را به کارفرما اعلام می‌نماید تا کارفرما طبق این ماده برای تشکیل هیأت و تحویل موقت کار اقدام کند. اگر پس از 10روز از تاریخ ابلاغ کارفرما ، پیمانکار نماینده خود را برای موقت معرفی نکند ، کارفرما با تأمین دلیل به وسیله دادگاه محل ، نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان ، طبق این ماده اقدام می‌نماید. در این حالت ، پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد ندارد.
ه) پس از تقاضای پیمانکار برای تحویل موقت ، در صورتی که آماده بودن کار برای تحویل موقت مورد تأیید مهندس مشاور باشد ولی تدارکات لازم برای راه اندازی وانجام آزمایش‌های مورد نیاز مانند آب و برق که باید از سوی کارفرما تأمین شود فراهم نباشد ، نحوه تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کردن تضمین‌های پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیأتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه ، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می‌باشد. نظر این هیأت قطعی ولازم الاجرا است .
و) پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت ، تمام وسایل ، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محل‌های تحویلی کارفرما را ظرف مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، از محل‌های یاد شد خارج کند. به علاوه ، پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود ، ساختمان‌ها و تأسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محلهای تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند. در غیر این صورت ، کارفرما می‌تواند برای خارج نمودن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این صورت ، پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی‌های خود را ندارد.
با توجه به اینکه مالکیت ساختمان‌های پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمان‌ها و تأسیسات تجهیز کارگاه که به وسیله پیمانکار در محل‌های تحویلی کارفرما نصب يا احداث شده است ، متعلق به پیمانکار است ، هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان‌ها و تأسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد ، با توجه به اینکه رد این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمان‌ها و تأسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود ، قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل می‌شود.
ماده 40 – صورت وضعیت قطعی
پیمانکار باید حداکثر تا یکماه از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کارفرما ارسال می‌نماید.
کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول رسیدگی می‌کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار ، اعلام می‌دارد.
در صورتی که پیمانکار ، ظرف مهلت تعیین شده ، برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند ، با تأیید کارفرما ، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار ، اقدام به تهیه آن می‌کند و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می‌دارد. در صورتی که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خودداری کند ، مهندس مشاور بدون امضای پیمانکار صورت وضعیت را برای کارفرما می‌فرستد.
در حالتی که پیمانکار ، صورت وضعیت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراض نسبت به نظر کارفرما داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبلاً امضا نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت ، یا ارائه دلیل و مدرک ، یکجا به اطلاع کارفرما می‌رساند. کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظرپیمانکار ، به موارد اعتراض رسیدگی می‌کند و قبول یا رد آنها را اعلام می‌نماید.
پیمانکار می‌تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود ، طبق ماده 53 اقدام نماید.
در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند ، صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می‌شود.
مقادیر کارها که به ترتیب بالا در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود به تنهایی قاطع است و مأخذ تسویه حساب قرار می‌گیرد ، هر چند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیت‌های موقت منظور گردیده است ، اختلاف باشد.
هرگاه باتوجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حساب‌های پیمانکار ، پیمانکار بدهکارنباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می‌شود.
تبصره – در مواردی که طبق مواد 47 و 48 پس از فسخ یا خاتمه پیمان ، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می‌شود ، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی ، به ترتیب از تاریخ صورت برداری یا تاریخ تحویل کارهای انجام شده می‌باشد.
ماده 41 – تحویل قطعی
در پایان دوره تضمین تعیين شده در ماده 5 موافقتنامه ، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تأیید مهندس مشاور ، اعضای هیأت تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیأت را ، به همان گونه که در ماده 39 برای تحویل موقت پیش بینی شده است ، معین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند. هیأت تحویل قطعی ، پس از بازدید کارها ، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید ، موضوع پیمان را تحویل قطعی می‌گیرد و بی درنگ صورتمجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می‌کند ونسخه‌ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما به پیمانکار می‌دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.
تبصره 1 – هرگاه هیأت تحویل قطعی ، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند ، برای رفع آنها طبق ماده 42 رفتار می‌شود.
تبصره 2 – اگر پیمانکار ، در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه ، تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید ، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می‌باشد وتاریخ تقاضای پیمانکار ، ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است .
تبصره 3 – اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار ، اقدام به اعزام هیأت تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طور انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد ، کارفرما در این زمینه اقدامی نکند ، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می‌گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.
ماده 42 مسئولیت‌های دوره تضمین
اگر در دوره تضمین ، معایب و نقایصی در کار ببینند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز پس از ابلاغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست ، رفع نماید.
هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند ، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص راخودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد ، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید.
هزینه‌های حفاظت ، نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست .

موافقت نامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.