در اموال – در سهم‌الارث طبقه اولي

0

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در ارث – در سهم الارث طبقات مختلف وراث

در سهم‌الارث طبقه اولي

ماده 906 – اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشدموجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي‌برد واگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ‌مي‌برد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از تركه متعلق به‌ مادر و بقيه مال پدر است‌. (رک. بند ب ماده 892 ق.م.) .

ماده 907 – اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي‌شود : اگر فرزند، منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه ‌به او مي‌رسد. اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر، يا تمام دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر وبعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي‌برد.

ماده 908 – هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشد بايك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دخترنصف آن خواهد بود و مابقي بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اين كه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت ‌مادر از مابقي چيزي نمي‌برد.

ماده 909 هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند باچند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه ‌بين آن ها تقسيم مي‌شود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي‌شود مگر اين كه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي ‌چيزي نمي‌برد.

  1. در صورتي که پدر و مادر با دو دختر وارثان متوفي باشند، سهم دو دختر3/2 از ترکه و سهم پدر و مادر3/1 است و چيزي از ترکه باقي نمي ماند تا به وارثان رد شود. به همين جهت، در پايان ماده در مورد بخش زايد با قيد«اگر باشد» آمده است که فرض آن ناظر است به موردي که دو دختري با مادر يا پدر تنها باشد. در اين فرض، آن که با دختران است، اگر مادر تنها باشد، چون پدر وجود ندارد، مادر نيز حاجب ندارد. در نتيجه، انتقاد شده است که قيد پاياني ماده در مورد حاجب داشتن مادر بي مورد و زايد است.

ماده 910 – هرگاه ميّت اولاد داشته باشد گر چه يك نفر، اولاد اولاد او ارث نمي‌برند.

ماده 911 – هرگاه ميّت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم ‌مقام اولاد بوده و بدين ‌طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هريك از ابوين كه زنده باشد ارث مي‌برد. تقسيم ارث بين اولاد اولاد برحسب نسل به عمل مي‌آيد : يعني هرنسل حصه كسي را مي‌برد كه به ‌توسط او به ميّت مي‌رسد بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر مي‌برند . در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر مي‌برد. (رک.ماده 889 ق.م.) .

ماده 912 – اولاد اولاد تا هر چه كه پايين بروند به طريق مذكور در ماده فوق ارث مي‌برند با رعايت اين كه اقرب به ميّت ابعد را محروم ‌مي‌كند.

ماده 913 – در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه ‌زنده باشد فرض خود را مي‌برد و اين فرض عبارت است‌ : از نصف‌تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميّت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي‌ زوجه در صورتي‌ كه ميّت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي‌تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي‌شود. (رک. مواد889- 901 ق.م.) .

ماده 914 – اگر به‌ واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض‌، تركه ميّت ‌كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتين وارد مي‌شود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض‌، زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين ‌صاحبان ‌فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي‌شود ليكن زوج ‌و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي ‌نمي‌برد.

ماده 915 – انگشتري كه ميّت معمولاً استعمال مي‌كرده و همچنين قرآن ‌و رخت هاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او مي‌رسد بدون اين كه ‌از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اين كه تركه ميّت ‌منحصر به اين اموال نباشد.

1.حبوه ميراث اضافي پسر بزرگ تر از پدر است و ماده 915 شامل ميراث از مادر نمي شود.

  1. مقصود از پسر بزرگ، بزرگ ترين پسر پدر متوفي است، هرچند که دختر بزرگ تر از او در ميان وارثان باشد يا پسر کوچک ترين فرزندان باشد.
  2. در صورتي که چند پسر هم سن وجود داشته باشند، در وجود حبوه، که ويژه پسر بزرگ است ، ترديد وجود دارد و نظر مشهور بر تقسيم بين آن ها است.
  3. در اين که آيا پسري که در زمان مرگ پدر هنوز به دنيا نيامده است از حبوه استفاده مي کند يا بر حمل پسر بزرگ تر اطلاق نمي شود اختلاف است وبه نظر مي رسدکه بايد ماده915 را تفسير مضيق کرد وحمل را مشمول آن ندانست .
  4. در مورد تعدد انگشتري مورد استعمال و شمشير، بعضي نظر به قرعه دارند و بعض ديگر همه را مشمول ماده915 مي دانند و نظر دوم قوي تر است.
  5. حبوه نيز مانند ساير اجزاي ترکه پس از پرداخت ديون ميت داده مي شود.

 

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.