تقسم ارث به چه صورت است و شرایط آن چیست؟

تقسم ارث به چه صورت است و شرایط آن چیست؟

0

تقسیم ارث به چه صورت است و شرایط آن چیست؟

تقسم ارث به چه صورت است و شرایط آن چیست؟

تقسم ارث به چه صورت است و شرایط آن چیست؟

تقسیم ارث

بخوانید در این قسمت ریزه کاری های تقسیم ارث را از زبان یک متخصص دادگستری ، همان طور که می دانید همه چیز برای تقسیم ارث روی اصول می باشد .

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.

تقسم ارث به چه صورت است و شرایط آن چیست؟

تقسم ارث به چه صورت است و شرایط آن چیست؟

نحوه تقسیم ارث

نحوه تقسيم ترکه در ميان وراث طبقه اول

در اين شماره از روزنامه پيام استان سمنان پس از آن که شرايط اوليه تقسيم ترکه در بين وراث يادآوري شود درباره نحوه تقسيم «ماترک» اشاره مي شود که وراثت به طور کلي به دو نوع تقسيم مي شود.
وراثت به «فرض» و وراثت به « قرابت»
قبل از تقسيم ارث بايد وراث فرض بر و وراث قرابت بر را شناخت; زيرا ابتدا وراث فرض بر نسبت معين شده خود را از اموال مي برند، به عبارتي درصدي از اموال متعلق به آنهاست.
بعد از آن هر چه از اموال که باقي ماند ميان وارثان قرابت تقسيم مي شود.
البته برخي از وارثان هستند که در شرايطي فرض بر هستند يعني نسبت معيني را به ارث مي برند و برخي اوقات قرابت بر هستند و بايد منتظر بمانند تا ابتدا سهم وارث فرض بر به آنها داده شود.
الف: وراثي که هميشه به فرض ارث مي برند، پنج شخص هستند:
مادر: نسبت سهم مادر از ترکه بستگي به اين دارد که متوفي فرزند داشته باشد يا خير. اگر متوفي داراي فرزند باشد در اين صورت مادر متوفي مالک يک ششم از ترکه خواهد شد و در صورتي که متوفي داراي فرزند نباشد، در اين صورت مادر متوفي يک سوم از ترکه را مالک خواهد شد.
زوج: نسبت سهم زوج و زوجه بستگي به اين دارد که متوفي فرزند داشته باشد يا خير.
سهم ارث زوج در صورتي که همسر متوفي او داراي فرزند باشد يک چهارم اموال خواهد بود و اگر وي فرزند نداشته باشد يک دوم خواهد بود.
زوجه: سهم ارث زوجه از اموال شوهرش در صورتي که زوجه فرزند داشته باشد يک هشتم اموال وي خواهد بود و اگر شوهر داراي فرزند نباشد يک چهارم اموال وي به همسرش خواهد رسيد.
خويشاوندان امي در طبقه دوم و سوم نيز هميشه «فرض بر» هستند که چون در اين مطلب در مقام بيان نحوه تقسيم اموال طبقه اول اشاره ميشود از آن مقوله مي گذريم.
ب: وراثي که به فرض و گاه به قرابت ارث مي برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني که از اين ميان دو گروه اخير جز» طبقه اول وراث نيستند و در اين مقاله به آنها پرداخته نمي شود.
پدر: فرض بر يا قرابت بر بودن پدر بستگي به اين دارد که متوفي فرزندي دارد يا خير. در صورتي که متوفي در هنگام فوت اولادي داشته باشد، پدر جز» گروه فرض برها مي شود و يک ششم از ترکه را مالک مي شود، اما اگر متوفي فرزندي نداشته باشد پدر جز» گروه قرابت برها خواهد بود، در اين صورت بايد صبر کند، سهم فرض بر ها تقسيم شود تا به دنبال آن تکليف ارث او معلوم شود.
يک دختر: تشخيص فرض بر يا قرابت بر بودن دختر و  دختران، بستگي به اين دارد که آيا براي آنها برادري در قيد حيات وجود دارد يا خير؟
اگر دختر فرزند منحصر متوفي باشد، يعني هيچ برادر و خواهري نداشته باشد در اين صورت يک دوم ترکه را تملک مي کند، اما اگر برادر داشته باشد در اين صورت به قرابت ارث خواهد برد. در اين هنگام است که مي گويند:«پسر دو برابر دختر» ارث مي برد.
دو يا چند خواهر: اگر خواهران برادري نداشته باشند در اين صورت قرابت بر خواهند شد و پسران دو برابر دختران ارث خواهند برد ولي اگر فاقد برادر باشند و فرزندان منحصر متوفي باشند در اين صورت به فرض ارث مي برند که فرضشان جمعا «دوسوم» ترکه است.
ج: در طبقه اول، وراثي که هميشه به قرابت ارث مي برد و سهم ارث آنها هميشه باقي مانده اموال پس از اخراج حصه صاحبان فرض است، فرزندان ذکور هستند.

چگونگي تقسيم ارث در ميان وراث طبقه اول
در طبقه اول پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد وجود دارند که نزديک ترين افراد به متوفي محسوب مي شوند. اين اجتماع را مي توان به دو گروه تقسيم کرد. گروه اول پدر و مادر و گروه دوم اولاد و اولاد، اولاد . هر نسل که پايين بروند در اين ميان مادر هميشه به فرض و پسر هميشه به قرابت و بقيه گاه به فرض و گاه به قرابت ارث مي برند. بنابراين به طور تفصيلي ارث در طبقه اول وراث به اين شکل تقسيم مي شود:
مادر هميشه فرض خود را دريافت مي کند چنان که شرح آن در سطور قبل ياد آوري شد در صورت وجود فرزند براي متوفي با وجود «حاجب» (براي دريافت منظور از حاجب، رجوع شود به ماده ۹۰۹ قانون مدني و شرح مفصل آن)
سهم او يک ششم اموال متوفي و در صورت عدم وجود موارد مذکور يک سوم  از ترکه است.
پسر همواره به قرابت ارث مي برد و باقي مانده ترکه پس از استخراج سهام فرض بر، هميشه به آنها تعلق مي گيرد.
پدر و دختر و دخترهاي متوفي گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند اگر متوفي داراي اولاد باشد پدر به فرض ارث مي برد که فرض وي يک ششم است و اگر متوفي فاقد فرزند باشد پدر به قرابت ارث مي برد. دختر و دخترها نيز در صورتي که متوفي فرزند ذکور نداشته باشد فرض بر مي باشند که در اين مورد فرض آنها به ترتيب يک سوم و دو سوم است واگر متوفي فرزند ذکور داشته باشد دختر و دخترها به قرابت ارث مي برند.
اولاد اولاد، تنها در صورتي ارث مي برند که از متوفي در هنگام فوت او هيچ فرزندي باقي نمانده باشد. بنابراين در صورتي که مردي فوت کرده باشد که دو پسر و يک دختر دارد اما پسرهاي وي زودتر از پدر مرده باشند در اين صورت به خاطر وجود يک دختر که جزو اولاد اولاد بوده و دورتر هستند، ارث نخواهد رسيد و اين اجراي همان قاعده «الاقرب فالا قرب» است.
در باب ارث و تقسيم آن سخن بسيار بيش از اين مقاله است اما آنچه بحث را محدود به طبقه اول اشاره شد مختصر است; در صورتي که نياز به اشراف به مباحث ارث داشتيد مي توانيد به منابع بزرگان حقوق مراجعه نمائيد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.