انتخابات شورای اسلامی بخش‌

0

 

آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش‌

انتخابات شورای اسلامی بخش

ماده 78 – در اجرای ماده (5) و با رعایت ماده (6) قانون‌، هيأت اجرایی بخش موظف است ‌برای یک یا چند روستا یک نفر را به عنوان نماینده خود به منظور شرکت در جلسه شورای اسلامی‌ روستا ، جهت انتخاب نماینده برای عضویت در شورای اسلامی بخش‌، به بخشدار معرفی نماید.

ماده 79 – بخشدار موظف است نسبت به صدور حکم نمایندگان هيأت اجرایی اقدام و درصورت معرفی ناظر از طرف هيأت هاي نظارت ‌، نامبردگان را به محل مأموریت اعزام نماید.

ماده 80 – بخشدار موظف است قبل از اعزام نماینده هيأت اجرایی به روستاها ، تاریخ و ساعت‌ تشکیل جلسه شورای اسلامی روستا و موضوع عزیمت نماینده هيأت اجرایی را به شورای ذیربط ‌اعلام نماید.

ماده 81 – نمایندگان هيأت‌های اجرایی و نظارت موظفند در موعد مقرر در روستای محل‌ مأموریت حضور یابند. پس از حضور حداقل سه نفر از اعضای شورا ، جلسه رسمیت می‌یابد وسپس مدعوین یک نفر از اعضای اصلی شورا را برای شرکت در جلسه انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل شورای بخش انتخاب و مراتب را صورت‌جلسه و به امضای حاضرین در جلسه‌ می‌رسانند. یک نسخه از صورت‌جلسه توسط نماینده هيأت اجرایی به هيأت مذکور تسلیم می‌شود.

ماده 82 – هيأت اجرایی موظف است پس از وصول صورت‌جلسات مبنی بر معرفی نماینده از کلیه شوراهای واقع در محدوده بخش‌، اسامی نمایندگان معرفی شده را به منظور دعوت از آنان به ‌بخشدار اعلام نماید.

ماده 83 – بخشدار موظف است از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده بخش‌، با تعیین تاریخ و محل تشکیل جلسه‌، دعوت به عمل آورد. پس از حضور حداقل دوسوم مدعوین جلسه رسمیت می‌یابد و سپس در حضور اعضای هيأت‌ اجرایی و نظارت بخش‌ نمایندگان منتخب حاضر در جلسه پنج نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان عضوعلی البدل شورای اسلامی بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند و مراتب ‌صورت‌جلسه می‌شود و یک نسخه از آن به منظور صدور آگهی به بخشدار تسلیم می‌شود.

تبصره 1 – در صورتی که بخش بیش از پنج روستا نداشته باشد ، انتخابات شورای اسلامی‌بخش برگزار نمی‌شود و کلیه نمایندگان معرفی شده از شوراهای اسلامی روستاها به عضویت‌شورای بخش درمی آیند. در این خصوص صورت‌جلسه‌ای با حضور اعضای هيأت نظارت‌، توسط ‌هيأت اجرایی بخش تنظیم می‌شود و بخشدار موظف است پس از وصول آن‌، مراتب را با صدورآگهی به اطلاع اهالی بخش برساند.

تبصره 2 – در صورتی که بخش کمتر از پنج روستا داشته باشد ، کلیه نمایندگان معرفی شده ازشوراهای اسلامی روستاها به عضویت شورای اسلامی بخش در می آیند و سپس به منظور تأمین‌ کسری اعضاء تا پنج نفر ، از کلیه اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستاها توسط بخشدار دعوت به‌عمل می آید تا با حضور هيأت‌های اجرایی و نظارت بخش از بین خود بقیه اعضای موردنیاز را انتخاب و مراتب را صورت‌جلسه نمایند. بخشدار موظف است پس از وصول صورت‌جلسه مذکور ، اسامی اعضای شورای اسلامی بخش را با صدور آگهی به اطلاع اهالی بخش برساند.

تبصره 3 – چنانچه به دلیل کمبود تعداد روستاهای یک بخش تأمین (3) نفر عضو علی البدل‌ شورای بخش از میان نمایندگان معرفی شده از سوی شوراهای اسلامی روستاها میسر نباشد ، بخشدار موظف است از کلیه اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستاها دعوت به عمل آورد تا با حضور هيأت‌های اجرایی و نظارت بخش از بین خود کسری اعضای علی البدل شورای بخش را با اکثریت نسبی آرا انتخاب و مراتب را صورت‌جلسه نمایند.
تبصره 4 – بخشدار می‌تواند تبصره‌های (2) و (3) این ماده را به طور همزمان اجرا نماید. به‌این ترتیب افرادی که دارای بیشترین رأی هستند کسری اعضای اصلی و افرادی که به‌ ترتیب رأی بعد از آنها قرار می‌گیرند کسری اعضای علی البدل را تأمین خواهند نمود.

فصل نهم – صدور كارت عضويت اعضاي شوراها و امحاي اوراق انتخاباتي

ماده 84- كارت عضويت اعضاي شوراهاي اسلامي روستا با امضاي بخشدار و مهر بخشداري و اعضاي شوراهاي اسلامي بخش با امضاي فرماندار و مهر فرماندار صادر مي شود .
تبصره 1- كارت عضويت فقط براي اعضاي اصلي شورا صادر مي شود .
تبصره 2- براي آن عده از اعضاي شوراهاي اسلامي روستا كه به عضويت شوراي اسلامي بخش نيز درآمده اند علاوه بر كارت عضويت شوراي اسلامي روستا ، كارت عضويت شوراي اسلامي بخش نيز صادر مي شود .
ماده 85- بخشدار موظف است پس از وصول دستور امحاي آراء و اوراق انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري از ستاد انتخابات كشور حتي الامكان ، با حضور اعضاي هيأت اجرايي و هيأت نظارت، نسبت به امحاي اوراق تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده حوزه انتخابيه، در صورتي كه كارت عضويت اعضاي آن صادر شده باشد ، به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتيجه را به ستاد انتخابات كشور، استانداري و فرمانداري متبوع اعلام نمايد .
ماده 86- دستورالعمل اجرايي و فرم هاي مربوط به آيين نامه پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا مي باشد .
اين متن جانشين تصويبنامه شماره 120854/ت 17179 ﻫ مورخ 12/10/1375 مي شود و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.