Let’s travel together.
مرور برچسب

وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی

آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیات وزیران و اصلاحیه ۱۰/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران (مصوبه شماره ۳۸۴۲۳/ت۱۷۷۹۰هـ مورخ
ادامه مطلب ...