Let’s travel together.
مرور برچسب

ماده 608 قانون مجازات

نمونه تعهد محضری عدم مزاحمت

یکی از سندهایی که در دفترخانه اسناد رسمی (محضر) تنظیم می شود، تعهد عدم مزاحمت است. این سند و تعهد نامه نوعی اقرار و اعتراف است که در صورت تکرار مزاحمت در دادگاه دلیل ضمنی و مکمل محسوب می شود.
ادامه مطلب ...