Let’s travel together.
مرور برچسب

ماده دو قانون مدنی

ماده ۲ قانون مدنی

متن ماده دو قانون مدنی: قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. شرح و تفسیر ماده 2 قانون مدنی: به نظر
ادامه مطلب ...

ماده 3 قانون مدنی

متن ماده 3 قانون مدنی انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. شرح و تفسیر ماده سه قانون مدنی این حکم ناظر به انتشار قوانین و معنی خاص است و شامل آیین نامه نمی‌شود. ولی رویه اداری این
ادامه مطلب ...