Let’s travel together.
مرور برچسب

قذف

نمونه تعهد محضری عدم مزاحمت

یکی از سندهایی که در دفترخانه اسناد رسمی (محضر) تنظیم می شود، تعهد عدم مزاحمت است. این سند و تعهد نامه نوعی اقرار و اعتراف است که در صورت تکرار مزاحمت در دادگاه دلیل ضمنی و مکمل محسوب می شود.
ادامه مطلب ...