Let’s travel together.
مرور برچسب

عسر و حرج

متن و شرح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار
ادامه مطلب ...