Let’s travel together.
مرور برچسب

شرح قانون مدنی کاتوزیان

ماده ۱۸۳ قانون مدنی

متن ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. شرح ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایرادات وارده براین تعریف: ۱.
ادامه مطلب ...

ماده ۲۶۵ قانون مدنی

متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند. فهرست شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنیتفسیر
ادامه مطلب ...