Let’s travel together.
مرور برچسب

دادگستری

مراجع قضایی در قانون

مراجع رسیدگی به تظلمات در کشور ما به دو دسته کلی تقسیم میشود. به دیگر سخن اگر افراد شکایتی از همدیگر یا دولت داشته باشند باید به یکی از این دو مرجع مراجعه کنند. بر طبق قوانین این دو مرجع عبارتند از :
ادامه مطلب ...

فرق دادگاه با شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف با دادگاه از منظر صلاحیت و موضوع رسیدگی فرق دارند و شورای حل اختلاف صرفا به دعاوی رسیدگی می کند که طبق قانون در صلاحیت آن است . روند رسیدگی و دادرسی شورای حل اختلاف هرچند بر اساس
ادامه مطلب ...