Let’s travel together.
مرور برچسب

جرم

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۴_ در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از
ادامه مطلب ...

قانون مجازات اسلامی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژادرئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی
ادامه مطلب ...